Fagstoff

Sikkerheten på norsk sokkel

Publisert: 04.07.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Historien med ulykkene
  • Utvikling av felles HMS-kultur
  • Gode resultater

Condeep og Jackup på Oseberg. Foto.  

Da petroleumsvirksomheten kom til Norge på 1960-tallet, fantes det ikke lover og regler som ivaretok helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. De første tiårene var det høye ulykkes- og dødstall knyttet til arbeid offshore og til helikoptertransport.

Ulykkene som preget den første tiden

I 1974 var det ni dødsfall på åtte ulykker på ulike installasjoner offshore. Installasjonene var dårlig sikret, og stillasarbeid ble utført uten faglig kompetanse. Det medførte at mange falt ned, enten på et lavere nivå eller i sjøen, og omkom. Det var også mange dødsfall i forbindelse med dykkerarbeid.

Katastrofer og ulykker i norsk petroleumsvirksomhet 

Den største ulykken på norsk sokkel var Alexander Kielland-havariet i 1980, der 123 oljearbeidere mistet livet. Alexander Kielland-plattformen var en flytende boligrigg som var koblet opp til en borerigg med en gangbro. De som jobbet på boreriggen, hadde overnatting og opphold på Alexander Kielland-riggen.

Utredningen etter ulykken medførte nye krav til stabilitet i flytende installasjoner. Prinsippet om redundancy - overflødighetRedundancy: overflødighet. Å inkludere en ekstra komponent som kan erstatte tapet av en annen uten at drift eller sikkerhet påvirkes. Offshore installeres en ekstra pumpe, et ekstra sikringspanel, et ekstra styringspanel eller annet. Disse har som oppgave å være tilgjengelige (og klar for bruk) om den komponenten som vanligvis er i bruk, feiler. for utstyr og konstruksjon ble da innført på norsk sokkel.

Statistikk over antall døde i petroleumsvirksomheten. Skjermdump.   Antall døde i norsk petroleumsvirksomhet 

Tiltakene som virket

Serviceselskapene, oljeselskapene, fagforbund og myndighetene tok tidlig fatt i problemstillingene knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dagens regelverk, HMS-fokus og sikkerhetskultur i norsk petroleumsvirksomhet er bygget opp i et tett samspill mellom disse. Dette samarbeidet, trepartsamarbeidet, er unikt i verdenssammenheng.

Statistikk viser at petroleumsnæringen har en svært positiv utvikling, og sammenlignet med andre yrkesgrupper, som for eksempel i helsesektoren, jordbruk og byggevirksomhet, oppnår petroleumsnæringen lave ulykkestall i forhold til gjennomførte arbeidstimer.

Arbeidsrelaterte dødsfall i Norge i perioden 2003–2012

Følgende tall er hentet fra Petroleumstilsynets og Arbeidstilsynets register:

Årstall
Samlet i Norge
Samlet i petroleumssektoren

 2003

 50

 0

 2004

 38

 0

 2005

 48

 1

 2006

 31

 0

 2007

 38

 1

 2008

 51

 0

 2009

 42

 1

 2010

 46

 0

 2011

 41 (*)

 0

 2012

 37

0

 Gjennomsnitt per år

 42,2

 0,3

 (*) ikke medregnet 22. juli-hendelsen

Internasjonalt er petroleumsnæringen anerkjent for en høy HMS-standard, og det er høy HMS-standard på norsk sokkel i dag. Både regelverk og personlige holdninger bidrar til det. Den fine utviklingen på norsk sokkel er synlig gjennom et godt system for verneombud og personlig ansvar for egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen.

Oppgaver