Fagstoff

Hva er fattigdom?

Publisert: 29.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fattig i USA

Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Fattigdom innebærer manglende valgmuligheter og mangel på anstendig levestandard. Fattigdom begrenser menneskers muligheter til å ha innflytelse over sin egen livssituasjon og begrenser den enkeltes valgmuligheter.

"Fattigdom er at ingen taler vår sak. Hvem representerer oss? Ingen."

 - fra Egypt

 

 

Fattig person på gata i Italia. Foto.Denne italienske kvinnen ser seg nødt til å tigge for livets opphold.
Fotograf: Matteo Angelino
  

 

Uteligger i Oslo. Foto.Også i Norge har vi folk som lever i fattigdom. Denne personen har ikke noe sted å bo og sover på gaten.
Fotograf: Sara Johannessen
 

Det finnes visse målbare allmenne grunnleggende behov, som for eksempel mat og bolig, som må tilfredsstilles for at mennesker ikke skal regnes som fattige. Men det kan være uenighet om hva som er "grunnleggende" behov.

Definisjonen av hva som er nødvendig for å overleve varierer fra kultur til kultur; en fattig amerikaner kan i en inders øyne fremstå som en velstående mann. For lettere å kunne skille mellom ulike grader av fattigdom er det vanlig å operere med de to begrepene absolutt og relativ fattigdom.

Barn som sover på gaten i Bombay. Foto.India har en befolkning på cirka 1,3 milliard mennesker. Av disse lever ca. 24 % i absolutt fattigdom. Dette barnet i Bombay er lagt på gaten av sin mor for å få almisser av forbipasserende.
Fotograf: Arko Datta
 

Absolutt fattigdom

Absolutt fattigdom innebærer at man ikke får dekket sine grunnleggende behov som mat, klær, hus og tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Når vi bruker begrepet absolutt fattigdom snakker vi derfor om mennesker som lever et nødpreget og usikkert liv - uten valgmuligheter. VerdensbankenVerdensbanken er en del av FN-systemet og ble opprettet etter andre verdenskrig. Hensikten var å finansiere gjenoppbyggingen av Europa etter krigen. Verdensbanken jobber i dag med utvikling i fattige land. De gir støtte og lån med lav rente til prosjekter innenfor utdanning, helsevesen, miljøvern og jordbruk. Verdenbanken består av flere underordnede internasjonale organisasjoner. Mest kjent er nok Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) og Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). definerer absolutt fattigdom som "å leve av under 1,25 amerikanske dollar (ca. 10 norske kroner) om dagen".

Relativ fattigdom

Relativ fattigdom defineres i forhold til en gitt gruppe (referansegruppe). Den relative fattigdommen sier oss noe om at fattigdom ikke bare er snakk om overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende behov, men at levestandarden vil bli målt i forhold til det samfunnet man lever i.

I EU blir en person regnet som fattig hvis man kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Dette kan for eksempel gi seg utslag i manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter.

I et slikt perspektiv gir det mening å snakke om fattigdom i et rikt land som Norge. Ulikhet er nok likevel et bedre ord enn fattigdom. Ulikheten har økt i flere vestlige land de siste årene, også her hos oss. Noen har blitt veldig rike, mens andre har fått det verre.

Human Development Index (HDI)

HDI er FNs mål for fattigdom basert på indikatorer for menneskelig utvikling. Denne indeksen brukes til å rangere verdens land etter hvor langt de har kommet når det gjelder å sikre sine innbyggere følgende tre mål:

1. Et langt liv (målt gjennom andelen av mennesker som forventes å dø før de fyller 40 år).

2. Utdanning (målt gjennom andelen av den voksne befolkning som er analfabeter).

3. Anstendig levestandard (andelen av befolkningen som ikke har tilgang til helsetjenester, rent vann, og andelen av barn under 5 år som er undervektig).

Relatert innhold

Generelt