Fagstoff

Boreskip

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 20.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sentralt i emnet:

 • Boring på ekstreme havdyp
 • Dynamisk posisjonering
 • BOP på havbunnen

Boreskip. Foto.

Boreskip er godt egnet for å bore brønner på dypt vann. Boreskip kan brukes på dypt vann og ‹ultradypt» vann, som i Mexicogolfen, der det er opp mot 3000 meters havdyp.

Boreskipet har egen framdrift (maritimt driftssystem) og forflytter seg enkelt fra et sted til et annet. Boreskip er utstyrt med samme utstyr som en konvensjonell borerigg.

Boreskipene er inndelt i soner som skiller de ulike områdene på skipet. Hovedområdene er lager, boreoperasjon, maritimt kontrollrom og boligkvarter. Om bord i skipet jobber både borepersonell og maritimt personell.

Soneinndelingene

Boremodulen

Ved bore- og brønnoperasjoner brukes en havbunnsinstallert BOP (subsea BOP). Den senkes til brønnhodet gjennom en åpning i skipet som kalles moonpoolÅpning i skipsskrog eller riggskrog som gir tilgang til sjøen under boretårnet. Veggene i moonpool er isolert mot vanninntrengning.. Når skipet er under forflytning, lagres BOP-en på en stålramme til side for moonpool.

Boreskip kan utstyres med både enkle og doble boretårn. Tårnet er plassert sentralt i skipet for å oppnå best mulig stabilitet for arbeidet i brønnen. Boretårnet er sentrert over  moonpool.

Det brukes både RamRig og konvensjonelle boretårn på boreskipene. I boretårnet finnes standard utstyr som for eksempel top drive, fingerbord og fleksible rørhåndteringsarmer. I tillegg finnes iron roughneck og annet rørhåndteringsutstyr som brukes under bore- og brønnoperasjoner.

Boreskip har lager for stigerør som brukes ved tilkobling på brønnen, og et variert utvalg av borerør som brukes for arbeid i brønnen. Det er god kapasitet til å lagre borerør og stigerør på dekk om bord på et boreskip.

Posisjonering

Begrensinger for brønnaktiviteter med et boreskip er vær og vind. Skipet holdes i posisjon med dynamisk posisjonering (DP) og kompenserer mot bølgebevegelser både på stigerøret og borestrengen. Om bølgehøyden blir for høy, vinden for sterk, eller strømningene for sterke, må skipet koples fri fra BOP.

Boreskip kan også ankre på feltet dersom havdypet ikke er for dypt. Da brukes alt fra seks til tolv anker som plasseres ut med ankerhåndteringsfartøy. Ankrene holdes stramme med ankervinsjer. Dersom skipet skal frigjøres midlertidig fra brønnen, kan det trekke seg litt til siden for brønnen ved egen motorkraft. Samtidig justeres ankerfestene ved å slakke på vinsjer på den ene siden og stramme på den andre siden.

Broen

I fronten av boreskipene er styrehuset (broen). Der styres framdrift og posisjon på skipet. Kontrollrommet for boreoperasjonen er også på broen. Under broen er vanligvis boligkvarteret. Livbåtene er plassert nær boligkvarteret. Helikopterdekket er vanligvis montert foran broen i baugen på skipet, eller på toppen av boligkvarteret.

 

Boreskip. Foto.Boreskip (modell)

Kransystem

Boreskip er utstyrt med rørhåndteringsanlegg for å løfte opp borerør fra rørdekket opp til boredekket. Rørhåndteringsanlegg er hydrauliske kraner som fjernopereres fra sikre soner.

Boreskipene har vanligvis flere løftekraner for å organisere logistikk og heise om bord alt fra proviant, boreutstyr og konteinere med utstyr til planlagt arbeid.

Borevæskeanlegg

Boreskipet er utstyrt med tanker, pumper og rensesystem for borevæske. Borevæskeanlegget består i hovedsak av mikseanlegg for tilsetningsstoffer til borevæsken, tanker for lagring av borevæske, mud-pumper og renseapparater slik at boreoperasjonen blir gjennomført sikkert og effektivt.

 

Fordeler og ulemper med boreskip

Fordeler

 • Ved dårlig vær kan skipet sikre brønnen og koble riseren fra BOP, og deretter forflytte seg ut av området.
 • Skipet kan nødfrakoble og forflyttes bort fra farlige situasjoner som utblåsinger.
 • Boreskipet kan forflyttes til land for vedlikehold.
 • Det kan bore på ekstremt dypt vann.
 • Skipet har stor lagringskapasitet på dekk og stor bulk-kapasitet.

Ulemper

 • Boreskipet bruker mye drivstoff for å operere posisjoneringssystemet, boreutstyr om bord og på heave kompenseringssystemet.
 • Operasjonene er begrenset av vær, strømning og bølgehøyde.