Oppgave: Repetisjon

Allegorije

Bijpele.gietesne. Guvvie. Laavenjassh faage-sæjrose "Allegorije".

1. laavenjasse

Guktie maehtebe daam viertiedassem Bijbelistie guarkedh?

"Såemies krirresne dellie jeahta: «Ööhpehtæjja, stillh vïellemem aerpiem mannine juekedh!» Jeesuse dellie vaestede: «Voelpe, gie mannem stilleme dotnen gaskem dööpmedh vuj juekedh?» Jïh dejtie jeahta: «Geehtedidie gaajhkide gaahtsehkesvoetijste! Juktie almetjen jieleme ij velvie eekeste båetieh.» Jïh dellie viertiedassem soptseste: «Ræjhkoes gaarmanæjja veljiem saajegijstie åådtjeme. Jïh dellie hov ussjedi: ‘Maam edtjem darjodh? Im sijjiem utnieh gaajhkem vöörhkedh. Nov, daam sïjhtem: Laarojde ræjvoem jïh stuerebe bigkehtahtam jïh gernide tjöönghkem jïh gaajhkem mij mov lea. Jïh dellie maahtam jiehtedh: Mov lea velvie dogkese daelie, båetije jaepide. Gaarhtalosth mov sealoe, byöpmedh, jovhkh jïh aavodh!’  Jupmele dïsse jis jeehti: ‘Jabje! Daan jïjjen datne jaamah. Gie dïhte dellie gaajhkem åådtje maam tjöönghkeme?’  Numhtie dejnie guhte skaehtieh jïjtsissie tjöönghkie, jïh ij Jupmelen uvte ræjhkoes leah». Viertiedasse Bijbelisnie Matt 14,16-19 

 

2. laavenjasse

 

Gierkie-gaagkoe USA:sne. Guvvie.  

Gïehtjedh guvviem.

  1. Gusnie daate åehpies gierkie-gaagkoe?
  2. Guktie dan nomme?
  3. Gierkie-gaagkoe vihkeles allegorihke vierhtiem vuesehte. Magkere?