Oppgave: Drøfte

Goltelidh jïh soptsestidh

Nïejte jïh baernie. Guvvie. Laavenjassh faage-sæjrose "Goltelidh jïh soptsestidh".

1. laavenjasse

 NRK Saepmie raadijove-saadtegh seedtie åarjelsaemien-gïelesne.

a. Goltelh aktem daejstie jïh goltelh eensilaakan maam journaliste jeahta.

b. Tjaelieh tsiehkie-baakoeh mearan golteleminie.
c. Maam dïhte jeehti?
d. Veeljh aktem aamhtesem programmeste.
e. Maam mïelh daan aamhtesen bïjre? Buerkesth.
    Jis daarpesjh maahtah vielie bïevnesh ohtsedidh, vg. gaske-viermesne. 
f. Ussjedh datne journaliste. Darjoeh njaalmeldh reportaasjem aamhtesen bïjre.

2. laavenjasse

NRK Saepmie aaj TV-saadtegh åarjelsaemien-gïelesne seedtie.

a. Vuartesjh aktem daejstie gusnie naakenh argumenteradieh.
b. Vuartesjh jïh goltelh eensilaakan maam dah jiehtieh.
c. Guvvieh jïh sisvege aamhtesasse sjiehtieh? Buerkesth.
d. Goltelh argumentasjovnem. Mah argumeenth dah nuhtjeme?
e. Ovmessie vuekieh gååvnesieh guktie maehtebe argumeente-raajesh aelkedh,
    vuesiehtimmien gaavhtan:
   - Mïelem / Manne mïelem ...
   - Mov mïelen mietie ...
   - Mov mïelesne ...
   - Mov vuajnoe ...
   - Ussjedem / Manne ussjedem ...
   - Sïjhtem jiehtedh ...
   - Tuhtjem / Manne tuhtjem ...
   - Vïenhtem / Manne vïenhtem ...
   - Åtnam / Manne åtnam ...
   Ussjedh jïh tjaelieh dov argumeenth aamhtesinie. Mujhtieh sjyöhtehke jïh eensi argumeenth
   nuhtjedh.