Oppgave: Arbeidsoppdrag

Bïhkedh baakoeh!

Gellie gyhtjelassevæhtah. Guvvie

Daennie laavenjassesne maahtah baakoe-veahkam haarjanidh kapihtelasse "Govlesadteme".

1. laavenjasse

Mij lea argumenteradidh?

 

2. laavenjasse

Buerkesth daejtie baakojde: vuajnoe, argumeente jïh premisse?

 

3. laavenjasse

Mij lea gaahpoeh argumentasjovne? Mij lea tjeakoes argumentasjovne? Mij lea joekehtsh dej gaskem?