Fagstoff

Velferd for fisk og andre vannlevende dyr

Publisert: 09.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 

Huskelappen

Dyrevelferdsloven gjelder for alle dyr både i oppdrett og ved fiske og fangst.

 

Vi skal ta hensyn til dyrs naturlige atferd når de holdes i fangenskap.

 

Dyr i fangenskap skal ha gode miljøbetingelser og nok fôr.

 

Ved fiske- og fangstaktiviteter skal dyr lide minst mulig.

 

Fiskevelferd

Utgangspunktet for lovgivinga om dyrevelferd er at dyr har en verdi i seg selv utover den verdien de har for oss mennesker. Når mennesker griper inn i dyrs levemåte ved at vi holder dem i fangenskap eller jakter på dem, har vi et ansvar for at dyra har det bra, og at de ikke lider unødig.

Oppdrettsfisk

Å holde dyr i fangenskap innebærer at vi har fratatt dyret muligheten å søke seg bort fra steder med dårlige livsbetingelser. Vi har dermed tatt på oss ansvaret for at det er tilstrekkelig med rom, optimalt miljø og tilgang på mat. I tillegg må vi ta ansvar for at fisken har god helse. For oppdrett handler dette blant annet om at vi må holde kontroll med mengden lakselus på fisken.

For å utøve godt dyrehold trengs kunnskap om dyrets naturlige levesett og behov, utseende og atferd. Vi må følge med, registrere avvik og iverksette tiltak. Tiltakene krever ofte spesiell kompetanse, for eksempel veterinær, men det er røkteren som har daglig tilsyn, og som må kunne registrere avvik.

Kreps i teine. FotoDyr som fanges i teiner, skal ikke holdes i teinene lenger enn nødvendig.   

Skrei bløgges etter at den er tatt om bord. Foto.Når fisken har kommet om bord, skal den avlives så fort som mulig.  

Lov- og regelverk om fiskevelferd finner du her: Mattilsynet.

Dyrevelferd ved fiske, fangst og jakt

Dyrevelferdsloven gjelder for villfisk, krabber, reker, blekksprut og andre vannlevende dyr. Jakt, fangst og fiske skal utøves på en forsvarlig måte for dyrevelferden.

Visste du

  • at fiskeren eller jegeren er pålagt å redusere påkjenninga for dyret mest mulig? Dette omfatter både å vurdere hvilke redskaper som brukes, hvordan jakten utøves og hvordan dyret avlives.
  • at det ikke er lov å rive klørne av krabben og slippe den levende ut igjen?
  • at fisk under minstemål bare kan slippes ut dersom den ikke er skadet?
  • at hensikten med jakt og fangst skal være å skaffe mat?
  • at «fang og slipp» er tillat på grunn av en unntaksbestemmelse og stiller særlige krav til aktsomhet?

Yrkesutøvelse og allmennheten

Folk er i dag generelt mer opptatt av at dyr har en egenverdi og at de ikke skal påføres unødig lidelse. Vi som jobber i sjømatnæringa, må derfor vise at vi tar dyrevelferden på alvor. Det gir næringa et godt renomme og sikrer at markedet er positivt til produktene vi leverer.