Fagstoff

Begrepet globalisering

Publisert: 15.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Barnehender på globus

Ordet globalisering beskriver en verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser - flyt av varer og mennesker, og den mer elektroniske flyten av penger, bilder, informasjon og ideer. Globalisering er ikke én enkelt prosess, men et komplekst sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner.

EUs medlemsland. Kart. EU er en internasjonal organisasjon som inkluderer 28 land og ca. 500 millioner mennesker. Innad i EU og mellom EU og andre organisasjoner samarbeider man politisk, økonomisk og kulturelt.
Opphavsmann: Ssolbergj
 

Forurensing. Foto.Forurensing er et globalt problem og en av utfordringene ved globaliseringen.
Fotograf: David Gray

Når man i dagens debatt sier globalisering, er det ofte økonomisk globalisering man snakker om. Den økonomiske globaliseringen kjennetegnes ved høy grad av økonomisk integrering, privatiseringPrivatisering betyr at private bedrifter overtar ansvaret for tjenester og vareproduksjon som tidligere har vært på offentlige hender. Et eksempel her kan være at vi stadig får flere private helsetjenester, som private klinikker og privat hjemmesykepleie. Et annet eksempel er private eiere av kraftproduksjonen i Norge., frihandelFrihandel er et økonomisk system som går ut på at man uhindret kan bytte varer mellom land. Begrensninger eller restriksjoner som kan hindre frihandel, er tollavgifter, kvoteordninger eller forbud mot innførsel eller utførsel av varen. og fri flyt av investeringer.

Mer enn bare økonomi

En annen dimensjon av begrepet globalisering er den kulturelle og politiske globaliseringen som omfatter utveksling av kultur og politikk, der idéer, kunnskap og normer daglig blir transportert via verdens "påvirkningsnett" som film, litteratur, musikk og internett.
Amnesty, Coca-Cola, www, forurensing og aids er alle eksempel på noen av globaliseringens dimensjoner. Globalisering er altså ikke én enkelt ting, ikke ett isolert saksområde, men heller en kompleks prosess som foregår på mange av samfunnets arenaer.

iPhone som viser en film. Foto.Globalisering har også en kulturell dimensjon. Dagens teknologi muliggjør en større utveksling av bl.a. film, litteratur og musikk.
Fotograf: Rolf Øhman
  

En ny global orden?

Globalisering er ikke et nytt fenomen. På siste del av 1800-tallet og fram til første verdenskrig var mobiliteten av varer og kapital også svært høy mellom mange land, og mobiliteten av arbeidskraft var betydelig større enn nå. Globaliseringen nå er imidlertid preget av helt andre teknologiske og kommunikasjonsmessige muligheter, mye lavere transportkostnader, og mer detaljerte og vidtfavnende internasjonale avtaler.

Det som er nytt og uforutsigbart i forhold til globaliseringsprosessen er i hvilken grad globaliseringen skyver makt og innflytelse fra det lokale plan over til den globale arena. Følgene kan da bli at enkeltnasjoner mister noe av den makten de engang hadde.

Vi kan lett forestille oss at nasjonalstatene i mindre grad vil kunne påvirke samfunnsutviklingen på enkelte områder, og at utviklingen i større grad vil bestemmes av faktorer utenfor politikernes kontroll. Dette kan skape en oppfatning av at vi lever i en tid hvor nasjonale myndigheter i større grad må tilpasse sin politikk til den globaliserte verden – en verden som ingen har demokratisk politisk kontroll med.

Positive effekter

Men globaliseringen har imidlertid også en annen effekt; den skaper et nytt press for lokalt selvstyre. Samtidig med at de globale impulsene blir flere, er det også tendenser til økt oppslutning om nasjonale og lokale symboler. Det er derfor trolig mer riktig å si at globaliseringen gir oss et større mangfold av identitetskilder, enn å si at det er en entydig trend ved at nasjonale og lokale identiteter fortrenges av globale. 

 

Relatert innhold