Fagstoff

Govlesadteme

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie.

Gosse sïjhth mubpide maam akt jiehtedh jallh sïjhth mubpiejgujmie soptsestalledh dellie datne govlesadth. Maahtah njaalmeldh jïh tjaaleldh govlesadtedh, baakoejgujmie, væhtajgujmie jallh bokstaavigujmie. Maahtah gïelem sjïehtedidh tseahkan gusnie sïjhth govlesadtedh. Jis maanide soptsesth dellie aelhkebe baakoejgujmie soptsestidh.