Fagstoff

Multilateral brønn (flergrensbrønn)

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Definisjon på multilateral (ML) brønn
  • Kostnadsbesparende løsning
  • Økt utvinning fra reservoaret

Flergrensbrønn. Illustrasjon.   

En multilateral løsning har flere brønner (lateraler) ut fra én enkelt brønn. Lateralene lages for å nå reservoarmålene med større kontaktflate og flere adskilte reservoar-soner. Med denne kompletteringen slipper man investeringen i nye topphullseksjoner for hver brønn.

Hovedbrønn med sidebrønner

En multilateral brønn (ML) er en brønn der flere sidebrønner bores fra én enkelt brønn. Disse sidebrønnene kan være horisontale, avviksbrønner eller vertikale for å nå de ulike reservoarmålene. Løsningen fører til at en brønn fra overflaten kan gå gjennom større lengde og bredde av reservoaret og gjennom flere soner.

Sidebrønnene som stikker ut fra hovedløpet, heter lateraler. Ut fra hver lateral kan det bores flere grener som gir enda bedre utnyttelse av reservoaret per brønn.

Fordeler med multilaterale løsninger

Større produksjon og bedre reservoarutnyttelse

Horisontale brønner har mye større kontaktflate mot reservoaret og kan produsere minst fem ganger mer enn vertikale brønner.

Multilaterale brønner oppnår enda større kontaktflate mot reservoaret og vil dermed ha enda høyere produksjon. Multilaterale brønner kan også nå fram til flere adskilte reservoar-soner fra én brønn. De dekker og drenerer større del av reservoaret enn en brønn med kun én brønnbane i reservoaret. Det gir bedre reservoarutvinning.

Slike forgrenede brønner er spesielt godt egnet for lange brønner og reservoarer som har lav permeabilitet og strømningsbarrierer som er dannet av tette bergarter.

Utsnitt av Trollfeltet. Illustrasjon.Brønnplassering på Trollfeltet. 

Kostnadsbesparelser

Multilaterale brønner er rimeligere enn tilsvarende antall enkle brønner siden man borer en ny reservoarseksjon uten å måtte lage en ny brønn fra overflaten. Man trenger mange brønner og brønnslisserBrønnslisse: En plattform eller havbunnsramme har et begrenset antall åpninger som det kan kobles brønner opp mot. Disse åpningene er på brønnhodedekket og kalles "slots". På norsk brukes uttrykket slisser. for å bygge ut et felt og kan spare mye penger med å bore én brønn ned til reservoaret og så heller lage flere lateraler ut fra denne.

Små felt som normalt ikke er drivverdige (marginale felt), kan også bygges ut ettersom en sparer penger på brønnkostnader.

Begrenset slissetilgjengelighet

I planleggingsfasen lages en oversikt over antall brønner som skal bores, og hvor disse skal plasseres for å drenere feltet. Plattform og havbunnsrammene som bygges til feltet, blir utstyrt med tilsvarende antall brønnslisserBrønnslisse: En plattform eller havbunnsramme har et begrenset antall åpninger som det kan kobles brønner opp mot. Disse åpningene er på brønnhodedekket og kalles "slots". På norsk brukes uttrykket slisser..

Brønnhodedekk. Foto.Brønnhodedekk 

I løpet av feltets levetid oppstår ny kunnskap og utfordringer som krever tiltak. Det kan være at brønner ikke produserer fra alle delene av reservoaret som planlagt, eller at man oppdager at reservoaret har større utstrekning enn antatt. Da kan en god løsning være å bore multilaterale brønner ut fra eksisterende brønner.

Når alle slissene på en plattform etter noen år med boring og komplettering er brukt opp, kan man ta i bruk havbunnsramme og bore havbunnsbrønner for å nå reservoarmål som man ikke har gjort tidligere. Men havbunnsbrønner er mer kostbare enn plattformbrønner siden man må benytte flytende borerigger med høye dagrater. Derfor vil multilaterale brønner være attraktive siden man kan benytte mye av den eksisterende brønnen for lateralen.