Fagstoff

Porters verdikjede

Publisert: 07.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Lekkerland lagerhus. Foto.

Porters modell for verdikjedeanalyse kan du bruke til å kartlegge de viktigste oppgavene i en bedrift. Modellen skiller mellom hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. Her lærer du mer om forskjellen på disse.

Porters verdikjede 

Michael E. Porter er professor ved Harvard Business School. Harvard er et av verdens beste universiteter, og Michael Porter har utviklet en modell for verdikjedeanalyse som vi skal se litt nærmere på.

Vi skal ikke lære å utføre avanserte analyser etter denne modellen. Vi tar den med fordi den tar utgangspunkt i en bedrifts produksjon av varer eller tjenester, samtidig som den gir innsikt i hvordan bedriften er bygd opp.

Verdikjedeanalyse dreier seg blant annet om å analysere om en bedrift bruker mest tid og penger på det som bidrar til størst inntekter. De ulike oppgavene bedriften bruker tid og penger på, kalles her aktiviteter. I modellen skiller Porter mellom to hovedtyper av aktiviteter:

1. Hovedaktiviteter eller primæraktiviteter er de aktivitetene som er direkte rettet mot produksjon og verdiskaping.

2. Støtteaktiviteter eller sekundæraktiviteter er de aktivitetene som ligger utenfor dette og på ulike vis skal støtte opp under primæraktivitetene.

Modellen kan illustreres slik:

 

La oss ta et eksempel som viser hva som ligger bak disse begrepene:

Eksempel fra en videregående skole

Alle videregående skoler har som hovedoppgave å utdanne elever og gi dem de kunnskapene og ferdighetene som arbeidslivet etterspør. Slik blir hovedaktivitetene blant annet:

 • opptak og rekruttering av elever
 • undervisning og veiledning
 • vurdering og dokumentasjon

Skolen er samtidig en stor bedrift med mange funksjoner som skal støtte opp under hovedaktivitetene. Noen av de viktigste støtteaktivitetene skjer ved

 • ledelse og personal (rektor, assisterende. rektor, avdelingsledere og så videre)
 • sentralbord, kontor, regnskap
 • innkjøp av utstyr til klasserom og verksteder, bøker, materiell
 • IT-drift og støtte
 • bygg og vedlikehold