Fagstoff

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonens arbeid er i gang med å utvikle læremidler for sørsamisk som førstespråk på vg1, vg2 og vg3 studieforberedende og yrkesfaglige studieretninger. Læremidlet er under utvikling, og temaer publiseres fortløpende etter hvert som de ferdigstilles.

Learohkh sceenesne. Guvvie. 

Læremidlet vil bestå av fagtekster med bilder, arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, videoer og lenker til andre faglige ressurser. Lærestoffet er rettet inn mot kompetansemålene i læreplanen.

Læremidlet er åpent for alle og gratis for brukeren. Dette innebærer at også andre brukere enn elever og lærere i videregående skole kan benytte seg av læremidlet.

Fagstoffet utvikles i fagredaksjonen for faget, som er sammensatt av fagpersoner fra Grong videregående skole og Aajege / Røros videregående skole. Redaksjonen består av Liv Karin Joma og Sigbjørn Dunfjeld fra Grong videregående skole. Fra Aajege / Røros videregående skole er Helen Blind Bransfjell, Marit Fjellheim og Toini Bergstrøm redaksjonsmedlemmer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag hvor vi ser hele det sørsamiske språkområdet under ett, også nordover og østover. Gjennom prosjektet vil fylkeskommunene ta et nasjonalt ansvar for sørsamiske digitale læremidler på videregående skoles nivå. Prosjekteiere er Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, og det finansieres av Sametinget, Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.