Oppgave

Prøve i interkulturell kommunikasjon, KK1

Publisert: 20.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Collage av gutter som hilser på ulike måter. Foto. Denne prøven for faget Kultur og kommunikasjon 1 omhandler temaet interkulturell kommunikasjon. Noen oppgaver krever kun korte svar, mens andre oppgaver krever lengre og mer utfyllende svar eller drøftinger. Beregnet tidsbruk er 1–2 timer.

Prøven er laget for KK1 Levanger vgs. januar 2016.

Bildet viser hilsing i ulike kulturer.

Oppgaver

 1. Hvilke kulturforståelser er beskrevet her:
  1. «Denne kulturforståelsen nøyer seg med å beskrive ulike menneskelige aktiviteter eller livsformer. Poenget er at en ikke skal felle noen dom over kulturelle aktiviteter, men beskrive mest mulig fordomsfritt alt hva mennesker kommuniserer, enten det er godt eller dårlig, og enten en liker det eller ikke.»

  2. Kultur er ikke noe et menneske har, men noe en person gjør gjeldende i det sosiale spillet i forhold til andre mennesker.

 2. Redegjør for begrepene etnosentrisme og kulturrelativisme. Husk eksempler.

 3. Forklar denne modellen med bruk av relevante fagbegreper og eksempler.
  Skisse med sirkler som delvis overlapper hverandre. Tegning.
 4. Redegjør for begrepene kontekst og kontekstforståelse. Husk eksempler.

 5. Langsvarsoppgave: Her skal du velge ett av spørsmålene nedenfor, relevant for prosjektarbeidet du var involvert i.
  1. Hvorfor kan kunnskap om omskjæring være viktig for ansatte i norske kommuner som arbeider med barn og voksne innvandrere?
  2. Hvorfor kan kunnskap om tvangsekteskap og arrangerte ekteskap være viktig for ansatte i norske kommuner som arbeider med barn og voksne innvandrere?
  3. Redegjør for hovedpunktene i debatten rundt ytringsfrihet og blasfemi.
  4. Hvorfor kan kunnskap om gjengdannelse blant innvandrergutter være viktig for ansatte i norske kommuner som arbeider med barn og voksne innvandrere?
  5. Hvordan kan idrett være en viktig arena for integrering av innvandrere i Norge? Hvordan kan idrettsmiljøer møte innvandrere på best mulig måte?
  6. Hvordan kan man forebygge kriminalitet i innvandrermiljøer? Hvordan kan pressen være med å endre holdninger til innvandrere generelt?
  7. Forklar begrepet ære og hvorfor æresdrap forekommer i enkelte miljøer/kulturer.

 6. Drøftingsoppgave:
  Norge har blitt et multikulturelt samfunn. Det byr på mange utfordringer, men også muligheter. Med utgangspunkt i fagstoffet om interkulturell kommunikasjon skal du drøfte følgende spørsmål: Hvilke utfordringer og muligheter står Norge og nordmenn overfor når det kommer til integrering av innvandrere? I drøftinga di skal du ta utgangspunkt i fagbegreper, eksempler og egne refleksjoner. Begreper du kan innlemme i drøftinga di: interkulturell kommunikasjon, kulturfilter, kulturavstand, meninger blir til i et sosialt samspill, kontekst, kontekstforståelse, meningskontekst, dynamisk kulturforståelse, beskrivende kulturforståelse, etnosentrisme, kulturrelativisme, kultur som mønster av mening, kultur som koder i bakhodet, konnotasjon, denotasjon.
Oppgaver

Aktuelt stoff