Oppgave: Repetisjon

Vuertieminie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vuartesjh filmem jïh vaestedh gyhtjelasside.

Laavenjasse

a. Mennie sjangerisnie daate filme?

b. Gie vuertieminie? Buerkesth.

c. Man åvteste vuertieminie?

d. Maam datne vïenhth heannadamme eannan filme aalka?

e. Maam datne vïenhth heannede manngan filme orrijamme? Tjaelieh tjaalegem. Veeljh
    sjangerem.