Fagstoff

Referat av artikkelen "Den fødte pratmaker"

Publisert: 24.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Referat av artikkelen "Den fødte pratmaker" av Guro Busterud

Artikkelen ”Den fødte pratmaker” stod på trykk i A-magasinet 16. mai 2008. I denne teksten skriver Guro Busterud, doktorgradsstipendiat i språkvitenskap, om hvordan barn lærer seg språk. Hun hevder at barn har en medfødt grammatikk som gjør det mulig for dem å lære å snakke, og viser at dette skjer helt automatisk.

Busterud innleder med å spørre hvorfor det er så vanskelig for voksne å lære et språk, mens det viser seg å være helt uproblematisk for små barn. Logisk sett burde det ha vært omvendt, hevder hun. Med tanke på hvor komplekst språksystemet er, er det rart at barn i det hele tatt er i stand til å lære det i så ung alder.

Barn lærer seg morsmålet relativt fort og ganske feilfritt, og dette skjer noenlunde likt hos alle. Busterud viser til språkforskeren Noam Chomsky, som hevder at språkevnen er medfødt1. Han kaller den en Universalgrammatikk, en biologisk del av menneskets hjerne som gjør det mulig å lære og å tolke språk.

En annen forsker hun trekker fram er Steven Pinker, som omtaler evnen til å lære språk som et instinkt. Han begrunner dette med at alle barn som er friske og har en normal oppvekst alltid lærer seg å snakke. Språklæringen skjer ubevisst, og barnet trenger ingen opplæring i dette så sant det er omgitt av og hører språk.

Språkevnen er ferdig utviklet når et barn blir født, men barnet må tilegne seg de bestemte reglene som gjelder morsmålet, sier Busterud videre. Selv om Universalgrammatikken er felles for alle, er den ikke spesifisert for ett bestemt språk. Det hvert barn må lære seg, er de spesifikke reglene i det eller de språkene som omgir dem.

Forskning viser at det finnes kritiske grenser for språktilegnelse. Barn som ikke har lært seg et språk før pubertetsalder, vil aldri klare å lære seg et språk fullstendig, påpeker hun, og viser til et graverende eksempel fra USA.

Busterud konkluderer med at den medfødte språkevnen hjelper barnet med å analysere språket det hører og konstruere en grammatikk ut fra det. Dermed klarer barn det ingen språkforskere så langt har maktet, nemlig å finne fram til en komplett analyse av grammatikken i språket som omgir dem.

Kommentar

Originalteksten handler om et interessant, men slett ikke enkelt emne, nemlig språklæring hos små barn.

Forfatteren skal forklare til dels kompliserte forhold. Derfor er det begrenset hvor kort referatet kan være uten at sammenhengen i forklaringene går tapt.

Det som er fjernet, er i hovedsak gjentakelser, presiseringer og eksempler. I tillegg er språket noe enklere enn i originalteksten.

Referatet følger stort sett strukturen i hovedteksten, men noen få avsnitt er slått sammen fordi de griper inn i hverandre.

Du finner lenken til originalteksten her: Den fødte pratmaker 

 

Relatert innhold

Generelt