Fagstoff

Sjangerh

Baakoeh sjangeri bïjre. Guvvie. Iktegisth gosse datne lohkeminie jïh tjaelieminie dellie hijven maam akt daejredh sjangeri bïjre. Sjangere-daajroe joekoen vihkeles dutnjien gosse edtjh tjaeledh, dan åvteste dellie maallem åadtjoeh guktie tjaeledh. Daennie teemesne datne åadtjoeh sjangeri bïjre lohkedh. Datne åadtjoeh lïeredh guktie sjangerh jarkesieh jïh guktie orre sjangerh sjidtieh. Datne maahtah dovne faage-tjaalegh lohkedh jïh laavenjassh darjodh.