Fagstoff

Menneskenes populasjonsutvikling

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mexico City

Menneskene har i tidligere tider vært underlagt de samme faktorene for populasjonsregulering som de andre organismene på jorda. Etter hvert som menneskene lærte seg å påvirke sine egne livsbetingelser i stadig sterkere grad, ble det en ubalanse i den naturlige reguleringen av populasjonene.

  

Hans Rosling illustrerer veksten i verdens befolkning med kasser fra IKEA.

 

Mor, barn og jordmor i en fødestue. Foto.Fødsler under trygge forhold, og deretter god helsemessig og medisinsk oppfølging, har redusert spedbarnsdødeligheten kraftig i forhold til det som var vanlig i tidligere tider.   

 

 

Bofolkningsvekst pr år. Graf.Befolkningsvekst de siste 200 årene og videre utvikling etter tre ulike alternativer.   

 

 

Befolkningsvekts. Graf.Vekstrate per år viser avtakende vekst.
Opphavsmann: Securiger
  

 

 

Stor søskenflokk i Kenya. Foto.Søskenflokk i Kenya.   

 

 

Søskenflokk på fire i USA. Foto.Søskenflokk i USA.   

Jordas befolkning

For menneskepopulasjonene på jorda har det, i likhet med resten av dyreriket, vært balanse mellom formeringsevne og dødelighet. Hungersnød, dårlige hygieniske forhold, sykdommer og epidemier, samt mangel på rent vann og mat, har medført relativt stort frafall av mennesker allerede fra barneårene. Dette har balansert et høyt antall fødte barn per kvinne.

Fortidsmennesker. Collage.Menneskepopulasjonene ble i mange tusen år regulert av naturmiljøet på samme måte som de øvrige organismene.  

I nyere tid av menneskets historie har menneskene lært seg å påvirke viktige livsbetingelser som mattilgang, hygiene, helse og sykdomsbekjempelse gjennom utviklingen av jordbruk og fiskeri, teknologi, samfunnsdannelse og medisinsk kunnskap. Dette har medført en betydelig nedgang i dødelighet og en økning i levealder, og balansen mellom årlige fødselstall og dødstall har dermed blitt kraftig forskjøvet. Resultatet har blitt en kraftig befolkningsvekst.

Graf over befolkningsutvikling. Illustrasjon.Utviklingen i folketallet i verden viser en svært sterk økning gjennom den siste halvdelen av 1900-tallet.  

Økningen i jordas folketall gikk langsomt fram til slutten av 1700-tallet, da det begynte å stige med stadig større hastighet. Særlig etter 1950 har det vært en kraftig økning i folketallet. Jordas befolkning var ved årsskiftet 2009–2010 cirka 6,9 milliarder og er forventet å stige til 9 milliarder i år 2050, forutsatt en gjennomsnittlig moderat vekst. Selv om veksten fremdeles er stor, har det i flere tiår nå vært en avtakende årlig vekstrate. Dette skyldes at familieplanlegging og prevensjon har senket fødselstallene i mange land. Dermed har det igjen blitt balanse mellom det årlige antall fødte og døde i befolkningen i disse landene.

Store forskjeller

Det er store forskjeller i befolkningsutviklingen i ulike land og verdensdeler. Sterkest befolkningsvekst finner vi i dag i Afrika, mens Europa, Nord-Amerika og Russland opplever stagnasjon eller nedgang i folketallet. De store forskjellene har sammenheng med forskjeller i både økonomisk utvikling og samfunnsforhold.

Vekstraten i de ulike land i 2006. Illustrasjon.Vekstraten for befolkningen i de ulike land i 2006.  
Relatert innhold