Fagstoff

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 14.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskelappen

Velferdsteknologi er teknologi som skal bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgssektoren.

Velferdsteknologibegrepet brukes på ulike måter, og ulike aktører kan bruke begreper som:

 

 • smartteknologi
 • omsorgsteknologi
 • sikkerhetsteknologi

Eldre person betjener nettbrett. Foto.  

Velferdsteknologi er digitale løsninger som skal forbedre og forenkle helse- og omsorgssektoren. Hensikten med teknologien er at enkeltpersoner og pårørende skal oppleve økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

En eldre dame med trygghetsalarm. Foto.  

Alle som jobber i helseinstiusjoner, vil være omgitt av ulik teknologi i arbeidet med ulike grupper som er brukere av helse- og omsorgsstjenester.

Velferdsteknologiens fokusområder er:

 

 • trygghets- og sikkerhetsteknologi
 • kompensasjons- og velværeteknologi
 • teknologi for sosial kontakt
 • teknologi for behandling og pleie

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer begrepet empowerment som en prosess der folk oppnår større kontroll over beslutninger og handlinger som påvirker deres liv.

Det kan være vanskelig å oversette ordet direkte til norsk, men begreper som kan brukes er styrking, brukermedvirkning eller livsstyrketrening.

I Helsedirektoratets definisjon heter det:

«Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.»

Bakgrunn for satsing på teknologi i helse- og omsorgssektoren

Regjeringen har tidligere lagt fram Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester – Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Meld. St. 10 God kvalitet - trygge tjenester 

Denne hadde som mål:

 • et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud
 • en mer aktiv pasient- og brukerrolle
 • mer systematisk utprøving av nye behandlingsmetoder
 • bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon

Det satses på en framtidsrettet omsorgspolitikk. Det forutsetter at framtidas brukergrupper blir tatt vare på i alle aldre og ut fra den enkeltes behov.

Det må jobbes for at de med funksjonsnedsettende utfordringer blir ivaretatt. Det må også jobbes for å utforme en aktiv seniorpolitikk for alle samfunnsområder og en moderne pårørendepolitikk.

Velferdsteknologi i velferdsamfunnet

Skal velferdssamfunnet virkeliggjøre verdier som deltakelse, uavhengighet, selvstendighet, verdighet og normalisering, forutsetter det sterk brukerinnflytelse og kontroll over egen livssituasjon.

Sju prinsipper for aktiv aldring

Den engelske professoren i sosialpolitikk Alan Walker (Walker 1999 og 2002) har utformet sju prinsipper for aktiv aldring:

 1. Aktiv aldring gjelder all aktivitet som gir mening og velvære både for den enkelte, familien, lokalsamfunnet og storsamfunnet, og er ikke begrenset til betalt arbeid eller produksjon.
 2. Aktiv aldring omfatter alle eldre, også de som av ulike grunner er skrøpelige eller avhengige.
 3. Aktiv aldring er først og fremst et forebyggende konsept og involverer derfor alle aldersgrupper gjennom hele livsløpet.
 4. Å opprettholde solidariteten på tvers av generasjonene er et grunnleggende trekk ved aktiv aldring.
 5. Aktiv aldring innebærer både rettigheter og plikter.
 6. En strategi for aktiv aldring må fremme deltakelse og empowerment.
 7. Et konsept for aktiv aldring må respektere kulturelle ulikheter og fremme mangfold.

Video om velferdsteknologi

Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen.