Fagstoff

Nasjonalstaten

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Friheten på barrikadene. Kunstverk med motiv fra den franske revolusjonen av 1830. Maleri. Friheten på barrikadene. 

Nasjonalstaten er en politisk enhet som er blitt den vanlige statsformen i Europa. Det viktigste kjennetegnet på det vi kaller «nasjonalstat», er at den bygger på ideen om et nasjonalt fellesskap.

Begrepet

Begrepet er likevel ikke entydig. Det er sammensatt av to ord. Siste del av begrepet er stat, og det betegner et bestemt geografisk område som er «autonomt». Det vil si at myndighetene selv bestemmer innenfor området. Den første delen av begrepet, nasjonal, får oss kanskje til å tenke på folket eller en samlet nasjon, i motsetning til for eksempel en diktaturstat. Det er nødvendig å se litt nærmere på begrepet nasjon.

Nasjon

Nasjon kommer av det latinske ordet for fødsel eller fødested. Det ble første gang tatt systematisk i bruk under den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet. Revolusjonens mål var å styrte kongehuset og aristokratiet, og å gi makten til folket. Her ble nasjonsbegrepet brukt om folket, altså også om dem som ikke tilhørte adelen eller de privilegerte. Den franske nasjonen skulle bestå av alle som var født i Frankrike, uavhengig av stand eller klasse. Alle skulle være en del av staten, med de rettighetene som fulgte med. Det er dette som ofte kalles det franske, eller det statsrettslige, nasjonsbegrepet.

Noen år seinere utviklet det seg et annet nasjonsbegrep. I motsetning til det franske politisk ladede begrepet, oppsto det en tysk kulturromantisk tradisjon. Denne retningen var i begynnelsen ikke politisk. Den tok utgangspunkt i at en nasjon hadde felles språk, felles historie og delte en rekke kulturelle særtrekk. I løpet av andre halvdel av 1800-tallet skjedde det en samlingsprosess som førte til opprettelsen av nasjonalstatene Italia og Tyskland. I denne prosessen ble nasjonene bundet sammen på grunnlag av felles historiske og kulturelle trekk.

Nasjonalisme

Disse to måtene å tenke om folket og nasjonalstaten på kan også kalles en politisk ideologi, det vi kaller nasjonalisme. Vi kan si at nasjonalismen var en ideologisk bevegelse som prøvde å samle ulike enheter til stater gjennom å vise til felles språk, kultur og historie. I dag er begrepet nasjonalisme mer politisk ladet, og det blir gjerne brukt om grupper som er imot innvandring av folk som har en annen kultur eller en annen etnisitet.

Oppgaver
Relatert innhold