Fagstoff

Personlig verneutstyr

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.  Huskelappen

Arbeidsgiver skal ellers særlig se til at personlig verneutstyr:

  • ikke medfører økt risiko ved bruk og passer eller kan tilpasses arbeidstaker
  • er tilpasset de aktuelle arbeidsforhold
  • er CE-merket (en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet)

Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk:

  • informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot
  • sørge for at arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det personlige verneutstyret

Person tar på seg engangshansker. foto.Beskyttelsesutstyr i helsevesenet 

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.  For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger.

Krav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Arbeidstaker skal sørge for at riktig verneutstyr er på til enhver tid.

Risikovurdering

For alt arbeid som utføres, skal arbeidsgiver vudere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse.

Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr, så lenge det er en risiko for skade. Dette gjelder selv om arbeidstaker har spesielle helsemessige forhold som gjør bruk av verneutstyr vanskelig. I slike tilfeller skal mulige tilretteleggingstiltak vurderes.

Opplæring og informasjon

Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for at utstyrets verneeffekt svekkes, og dermed også skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig, bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr.

Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forholdsregler arbeidstaker skal ta, hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt.

Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker.