Fagstoff

Vær og årstider

Publisert: 07.06.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forslag til arbeidsmetode

  1. Sett deg inn i vokabular og grammatikk.
  2. Sett deg inn i teksten.
  3. Lytt til teksten.
  4. Les teksten høyt for deg selv og sammen med en partner.

To personer snakker om vær og årstider mens de drikker te. Illustrasjon.  

Ma Hong og Li Meiyu våkner opp en søndag og begynner å legge planer for dagen.

   

Nøkkelord

天气 – tiānqì – vær
季节 – jìjié – årstid
下雨
– xiàyǔ – å regne
散步 – sànbù – å spasere
上网 – shàngwǎng – å surfe på Internett
天气预报 – tiānqì yùbào – værmelding
– shuō – å si
白天 – báitiān – på dagtid
一直 – yìzhí – hele tiden
公园 – gōngyuán – park
练习 – liànxí – å øve
作业 – zuòyè – hjemmelekser
预习 – yùxí – å forberede seg til undervisning
– kè – leksjon; time
秋天 – qiūtiān – høst
可能 – kěnéng – mulig
经常 – jīngcháng – ofte
出门 – chūmén – å gå ut
越来越 – yuèlái yuè – mer og mer
– lěng – kald
暖和 – nuǎnhuo – varm
春天 – chūntiān – vår
夏天 – xiàtiān – sommer
– rè – varm
冬天 – dōngtiān – vinter
滑雪 – huáxuě – å gå på ski
晒太阳 – shài tàiyáng – å sole seg
游泳
– yóuyǒng – å svømme
漂亮
– piàoliang – vakker
非常 – fēicháng – særdeles
颜色 – yánsè – farge
晴天 – qíngtiān – klar himmel
阴天 – yīntiān – overskyet vær
– yòu – igjen
– sǎn – paraply
– mài – å selge

天气和季节

李美玉:

早!今天天气怎么样?

马红:

不怎么样,今天下雨!

李美玉:

糟糕!我今天很想出去散步!你上网看看天气预报怎么说,晚上还要下雨吗?

马红:

预报说,白天一直下雨,晚上不下。我们吃晚饭以后去公园散步,好不好?

李美玉:

好的,那我们白天做什么?

马红:

我们白天在家练习中文。上个星期老师说要预习第六课。

李美玉:

好吧。现在已经是秋天了,有可能会经常下雨,出门之前要看天气预报。

马红:

是的,秋天到了,天气也会越来越冷。我喜欢暖和的天气,最喜欢春天和夏天。

李美玉:

热的天气和冷的天气我都喜欢。我在挪威每年冬天都去滑雪,可好玩。

马红:

我最喜欢夏天,因为可以晒太阳和游泳。

 

(晚上,在公园):


李美玉:

哇!北京的公园真漂亮!

马红:

对呀,好漂亮!我非常喜欢秋天的颜色,你呢?

李美玉:

我觉得秋天在晴天的时候最漂亮!可惜今天是阴天。

马红:

我也这么觉得。哎呀,又下雨了!

李美玉:

我们快去买把伞!那边有人卖!

天氣和季節

李美玉:

早!今天天氣怎麼樣?

馬紅:

不怎麼樣,今天下雨!

李美玉:

糟糕!我今天很想出去散步!你上网看看天气预报怎么说,晚上还要下雨吗?

馬紅:

預報說,白天一直下雨,晚上不下。我們吃晚飯以后去公園散步,好不好?

李美玉:

好的,那我們白天做什麼?

馬紅:

我們白天在家練習中文。上個星期老師說要預習第六課。

李美玉:

好吧。現在已經是秋天了,有可能會經常下雨,出門之前要看天氣預報。

馬紅:

是的,秋天到了,天氣也會越來越冷。我喜歡暖和的天氣,最喜歡春天和夏天。

李美玉:

熱的天氣和冷的天氣我都喜歡。我在挪威每年冬天都去滑雪,可好玩。

馬紅:

我最喜歡夏天,因為可以晒太陽和游泳。

 

(晚上,在公園):


李美玉:

哇!北京的公園真漂亮!

馬紅:

對呀,好漂亮!我非常喜歡秋天的顏色,你呢?

李美玉:

我覺得秋天在晴天的時候最漂亮!可惜今天是陰天。

馬紅:

我也這麼覺得。哎呀,又下雨了!

李美玉:

我們快去買把傘!那邊有人賣!

 

Prefikset

På kinesisk former vi ordenstall ved å sette prefikset dì foran kardinaltallet. Eksempel: 第三杯可乐 dì sān bēi kělè – «det tredje glasset med cola» – og 第二个星期 dì èr ge xīngqī – «den andre uka».


Vi har lært at hǎo er et tilstandsverb med betydning «bra». Merk at i denne dialogen fungerer det også som et adverb med betydningen «svært»; «så ...!». 好漂亮! Hǎo piàoliang! betyr altså «Så vakkert!».

 

的时候

的时候 de shíhou betyr «når»/«da» og fungerer syntaktisk på samme måte som 以后 yǐhòu – «etter» – og 以前 yǐqián – «før». Det plasseres etter handlingen eller tidspunktet for å uttrykke «når» noe skjer/skjedde. For eksempel betyr 秋天的时候 qiūtiān de shíhou «om sommeren», og 吃饭的时候 chīfàn de shíhou betyr «når vi spiser» / «da vi spiste».

Tekst på pinyin:

 

Tiānqì hé jìjié

Lǐ Měiyù:

Zǎo! Jīntiān tiānqì zěnmeyàng?

 

Mǎ Hóng:

Bù zěnmeyàng, jīntiān xiàyǔ!

 

Lǐ Měiyù:

Zāogāo! Wǒ jīntiān hěn xiǎng chūqù sànbù! Nǐ shàngwǎng kànkan tiānqì yùbào zěnme shuō, wǎnshang hái yào xiàyǔ ma?

 

Mǎ Hóng:

Yùbào shuō, báitiān yìzhí xiàyǔ, wǎnshang bú xià. Wǒmen chī wǎnfàn yǐhòu qù gōngyuán sànbù, hǎo bu hǎo?

 

Lǐ Měiyù:

Hǎode, nà wǒmen báitiān zuò shénme?

 

Mǎ Hóng:

Wǒmen báitiān zài jiā liànxí zhōngwén. Shàng ge xīngqī lǎoshī shuō yào yùxí dì liù kè.

 

Lǐ Měiyù:

Hǎo ba. Xiànzài yǐjīng shì qiūtiān le, yǒu kěnéng huì jīngcháng xià yǔ, chūmén zhīqián yào kàn tiānqì yùbào.

 

Mǎ Hóng:

Shìde, qiūtiān dào le, tiānqì yě huì yuèlái yuè lěng. Wǒ xǐhuan nuǎnhuo de tiānqì, zuì xǐhuan chūntiān hé xiàtiān.

 

Lǐ Měiyù:

Rè de tiānqi hé lěng de tiānqì wǒ dōu xǐhuan. Wǒ zài Nuówēi měi nián dōngtiān dōu qù huáxuě, kě hǎowán.

 

Mǎ Hóng:

Wǒ zuì xǐhuan xiàtiān, yīnwèi kěyǐ shài tàiyáng hé yǒuyǒng.

 

(Wǎnshang, zài gōngyuán):

 

Lǐ Měiyù:

Wā! Běijīngde gōngyuán zhēn piàoliang!

 

Mǎ Hóng:

Duì ya, hǎo piàoliang! Wǒ fēicháng xǐhuan qiūtiānde yánsè, nǐ ne?

 

Lǐ Měiyù:

Wǒ juéde qiūtiān zài qíngtiān de shíhou zuì piàoliang! Kěxī jīntiān shì yīntiān.

 

Mǎ Hóng:

Wǒ yě zhème juéde. Āiyā, yòu xiàyǔ le!

 

Lǐ Měiyù:

Wǒmen kuài qù mǎi bǎ sǎn! Nàbiān yǒu rén mài!

 

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

 

Vær og årstider

Li Meiyu:

God morgen! Hvordan er været i dag?

 

Ma Hong:

Ikke noe særlig bra, det regner i dag!

 

Li Meiyu:

Søren! Jeg har veldig lyst til å gå ut og spasere i dag! Gå på nettet og se hva værmeldingen sier, skal det fortsatt regne i kveld?

 

Ma Hong:

Værmeldingen sier at det skal regne hele dagen, men ikke i kveld. Vi drar til parken for å spasere etter at vi har spist middag, OK?

 

Li Meiyu:

Greit. Hva skal vi gjøre på dagen, da?

 

Ma Hong:

På dagen kan vi øve på kinesisk hjemme. Læreren sa forrige uke at vi skulle forberede leksjon seks.

 

Li Meiyu:

Javel, da. Det er allerede høst nå, det kommer kanskje til å regne ofte, så vi må se på værmeldingen før vi drar ut.

 

Ma Hong:

Det stemmer, høsten har kommet, været kommer også til å bli kaldere og kaldere. Jeg liker varmt vær, jeg liker best våren og sommeren.

 

Li Meiyu:

Jeg liker både varmt og kaldt vær. I Norge drar jeg og står på ski hvert år, det er kjempegøy.

 

Ma Hong:

Jeg liker sommeren best, fordi man kan sole seg og svømme.

 

(På kvelden, i parken):

 

Li Meiyu:

Å! Parkene i Beijing er virkelig vakre!

 

Ma Hong:

Ja, så vakkert! Jeg liker svært godt fargene om høsten, hva med deg?

 

Li Meiyu:

Jeg synes høsten er vakrest når det er klar himmel! Så synd at det er overskyet i dag.

 

Ma Hong:

Jeg synes også det. Uff, det regner igjen!

 

Li Meiyu:

La oss forte oss og kjøpe en paraply! Der borte er det noen som selger!

 

skjul