Fagstoff

Gloseliste til leksjon 8

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon. 第八课:生词

Dì bā kè: shēngcí

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

过生日


 過生日

guò shēngrì

vo

å feire bursdag

  Eksempler: les mer

1

明天李雷过生日。//  明天李雷過生日

Míngtiān Lǐ Léi guò shēngrì.

Li Lei har bursdag i morgen.

2

她想怎么过生日?// 她想怎麼過生日
Tā xiǎng zěnme guò shēngrì?

Hvordan ønsker hun å feire bursdagen sin?

3

王英不想过生日。// 王英不想過生日
Wáng Yīng bù xiǎng guò shēngrì.

Wang Ying vil ikke feire bursdagen sin.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


 

guò

v

å feire

  Eksempler: les mer

1

我去中国春节。//  我去中國春節。

Wǒ qù Zhōngguó guò chūnjié.

Jeg skal dra til Kina for å feire vårfestivalen.

2

你今年生日?// 你今年生日?
guò bu guò shēngrì?

Skal du feire bursdag eller ikke?

3

王英不想生日。// 王英不想生日。
Wáng yīng bù xiǎng guò shēngrì.

Wang Ying vil ikke feire bursdagen sin.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

生日


 

shēngrì

n

bursdag; fødselsdag

  Eksempler: les mer

1

今天是妈妈的生日。//  今天是媽媽的生日

Jīntiān shì māmade shēngrì.

I dag er mors bursdag.

2

你的生日是几月几号?// 你的生日是幾月幾號?
Nǐde shēngrì shì jǐyuè jǐ hào?

Når har du bursdag?

3

玛丽的生日已经过了。//瑪麗的生日已經過了。
Mǎlì de shēngrì yǐjīng guò le.

Vi har allerede feiret bursdagen til Mary.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

九月


  jiǔyuè

n

september

  Eksempler: les mer

1

我的生日在九月。//  我的生日在九月

Wǒ de shēngrì zài jiǔyuè.

Bursdagen min er i september.

2

九月有什么安排?// 你九月有什麼安排?
jiǔyuè yǒu shénme ānpái?

Hvilke planer har du i september?

3

九月是秋天。// 九月是秋天。
Jiǔyuè shì qiūtiān.

September er på høsten.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


  yuè

n

måned

  Eksempler: les mer

1

现在几?//  現在幾

Xiànzài jǐyuè?

Hvilken måned er det nå?

2

一年有十二个。// 一年有十二個
Yì nián yǒu shí'èr ge yuè.

Det er tolv måneder i et år.

3

妈妈每个都来看我。// 媽媽每個都來看我。
Māma měi ge yuè dōu lái kàn wǒ.

Mamma kommer på besøk til meg hver måned.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


 號 hào

mo

dag (i måneden); dato
  Eksempler: les mer

1

明天几?//  明天幾

Míngtiān jǐ hào?

Hvilken dato er det i morgen?

2

十月十二是我的生日。//十月十二是我的生日。
Shíyuè shí'èr hào shì wǒde shēngrì.

12. oktober er bursdagen min.

3

我们五月五考中文。// 我們五月五考中文。
Wǒmen wǔyuè wǔ hào kǎo zhōngwén

Vi skal ha kinesiskeksamen 5. mai.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

出去


  chūqù

v

å gå ut; å dra ut
  Eksempler: les mer

1

我们出去吃晚饭吧。//  我們出去吃晚飯吧。

Wǒmen chūqù chī wǎnfàn ba.

La oss gå ut for å spise middag.

2

她上午出去了,还没回来。//她上午出去了,還沒回來。
Tā shàngwǔ chūqù le, hái méi huílái.

Hun dro ut i formiddag og har fremdeles ikke kommet tilbake.

3

我们出去跳舞,怎么样?// 我們出去跳舞,怎麼樣?
Wǒmen chūqù tiàowǔ, zěnmeyàng?

Skal vi gå ut og danse?

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

卡拉 OK


  kǎlā OK (kǎlā ōukēi)

n

karaoke
  Eksempler: les mer

1

卡拉 OK很好玩儿。//  卡拉 OK很好玩兒。

Kǎlā OK hěn hǎowánr.

Karaoke er veldig morsomt.

2

我们出去唱卡拉 OK,好吗?//我們出去唱卡拉 OK,好嗎?
Wǒmen chūqù chàng kǎlā OK, hǎo ma?

La oss dra ut for å synge karaoke, OK?

3

李静每周都去唱卡拉 OK。// 李靜每週都去唱卡拉OK
Lǐ Jìng měi zhōu dōu qù chàng kǎlā OK.

Li Jing drar og synger karaoke hver uke.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

请客


 請客 qǐngkè

vo

å spandere; å invitere ut
  Eksempler: les mer

1

今天晚上的晚餐我请客。//  今天晚上的晚餐我請客

Jīntiān wǎnshang de wǎncān wǒ qǐngkè.

Jeg spanderer middagen i kveld.

2

你不要请客,我请客。//你不要請客,我請客
Nǐ bú yào qǐngkè, qǐngkè.

Du skal ikke spandere, jeg spanderer.

3

妹妹常常请客。// 妹妹常常請客
Mèimei chángcháng qǐngkè.

Lillesøstera mi spanderer ofte.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

唱歌


  chànggē

vo

å synge
  Eksempler: les mer

1

我想去唱歌。// 我想去唱歌

Wǒ xiǎng qù chànggē.

Jeg har lyst til å dra og synge.

2

我们先唱歌,再看电影。// 我們先唱歌,再看電影。
Wǒmen xiān chànggē, zài kàn diànyǐng.

Vi ser først film, og så synger vi.

3

她很喜欢中文。// 她很喜歡中文
Tā hěn xǐhuan chàng zhōngwén gē.

Hun liker godt å synge kinesiske sanger.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

三里屯


  Sānlǐtún

en

Sanlitun (kjent barområde og gate i Beijing)
  Eksempler: les mer

1

三里屯在北京。// 三里屯在北京。

Sānlǐtún zài Běijīng.

Sanlitun er i Beijing.

2

我们去三里屯玩儿吧。// 我們去三里屯玩兒吧。
Wǒmen qù Sānlǐtún wánr ba.

La oss dra og ha det gøy på Sanlitun.

3

三里屯有很多酒吧。// 三里屯有很多酒吧。
Sānlǐtún yǒu hěn duō jiǔbā.

Det er mange barer på Sanlitun.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

K-TV


  K-TV

n

karaoke(salong)
  Eksempler: les mer

1

中国人喜欢去K-TV。// 中國人喜歡去去K-TV

Zhōngguórén xǐhuan qù K-TV.

Kinesere liker å dra på karaokesalonger.

2

上海有很多K-TV。//上海有很多K-TV
Shànghǎi yǒu hěn duō K-TV.

Det er mange karaokesalonger i Shanghai.

3

中国的K-TV都很好玩儿,可以唱歌、跳舞。//中國的 K-TV都很好玩兒,可以唱歌、跳舞。
Zhōngguóde K-TV dōu hěn hǎowánr, kěyǐ chànggē, tiàowǔ.

Karaokesalongene i Kina er morsomme, du kan synge og danse der.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

那边


 那邊 nàbiān

po

der (borte)
  Eksempler: les mer

1

那边有一家衣服店。// 那邊有一家衣服店。

Nàbiān yǒu yì jiā yīfudiàn.

Det er en klesbutikk der borte.

2

我去那边看一下。//我去那邊看一下。
Wǒ qù nàbiān kàn yíxià.

Jeg drar dit og tar en kikk.

3

我们去大学那边的中餐厅吃饭吧。// 我們去大學那邊的中餐廳吃飯吧。
Wǒmen qù dàxué nàbiān de zhōngcāntīng chīfàn ba.

La oss dra og spise på kinarestauranten ved universitetet.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

海淀路


  Hǎidiàn lù

en

Haidian-gata
  Eksempler: les mer

1

海淀路怎么走?//  海淀路怎麼走?

Hǎidiàn lù zěnme zǒu?

Kan du fortelle meg veien til Haidian-gata?

2

海淀路在哪里?//海淀路在哪裡?
Hǎidiàn lù zài nǎlǐ?

Hvor ligger Haidian-gata?

3

我们在海淀路见面。// 我們在海淀路見面。
Wǒmen zài Hǎidiàn lù jiànmiàn.

Vi møtes i Haidian-gata.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


   lù

n

gate; vei
  Eksempler: les mer

1

这是什么?// 這是什麼

Zhè shì shénme lù?

Hvilken gate er dette?

2

这条去哪里?//這條去哪裡?
Zhè tiáo qù nǎlǐ ?

Hvor går denne veien hen?

3

我们住在上海。// 我們住在上海
Wǒmen zhùzài Shànghǎi .

Vi bor i Shanghai-gata.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

见面


 見面 jiànmiàn

vo

å møte(s); å treffe(s)
  Eksempler: les mer

1

我们在海淀路见面,怎么样?// 我們在海淀路見面,怎麼樣?

Wǒmen zài Hǎidiàn lù jiànmiàn, zěnmeyàng?

Vi møtes på Haidian-gata, OK?

2

他们后天又见面。// 他們後天又見面
Tāmen hòutiān yòu jiànmiàn.

De skal møtes igjen i overimorgen.

3

我昨天跟她了两次。// 我昨天跟她了兩次
Wǒ zuótiān gēn tā jiàn le liǎng cì miàn.

Jeg traff henne to ganger i går.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

然后


 然後 ránhòu konj
etterpå; deretter
  Eksempler: les mer

1

我们晚上去跳舞,然后可以唱歌。// 我們晚上去跳舞,然後可以唱歌。

Wǒmen wǎnshang qù tiàowǔ, ránhòu kěyǐ chànggē.

Vi drar og danser i kveld, og etterpå kan vi synge.

2

他们先见面,然后一起打车。//他們先見面,然後一起打車。
Tāmen xiān jiànmiàn, ránhòu yìqǐ dǎchē.

De skal møtes først og deretter ta taxi sammen.

3

我想先吃饭,然后喝点儿汤。// 我想先吃飯,然後喝點兒湯。

Wǒ xiǎng xiān chīfàn, ránhòu hē diǎnr tāng.

Jeg har lyst til å spise først og deretter drikke litt suppe.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

打车


 打車 dǎchē

vo

å ta taxi
  Eksempler: les mer

1

他们喜欢一起打车去学校。// 他們喜歡一起打車去學校。

Tāmen xǐhuan yìqǐ dāchē qù xuéxiào.

De liker å ta taxi sammen til skolen.

2

我们什么呢,红的还是蓝的?// 我們什麼呢,紅的還是藍的?
Wǒmen shénme chē ne, hóng de háishi lán de?

Hva slags taxi skal vi ta, da, rød eller blå?

3

你喜欢打车还是坐地铁?// 你喜歡打車還是坐地鐵?
Nǐ xǐhuan dāchē háishì zuò dìtiě?

Liker du å ta taxi eller T-bane?

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

主意


  zhǔyì

n

idé; tanke
  Eksempler: les mer

1

这真是个好主意!//  這真是個好主意!

Zhè zhēn shì ge hǎo zhǔyì!

Dette er virkelig en god idé!

2

我的主意是先吃饭,再去图书馆。// 我的主意是先吃飯,再去圖書館。
Wǒde zhǔyì shì xiān chīfàn, zài qù túshūguǎn.

Mitt forslag er at vi spiser først, og så drar vi til biblioteket etterpå.

3

这件事情你有什么主意?// 這件事情你有什麼主意
Zhè jiàn shìqing nǐ yǒu shénme zhǔyì?

Hvilke tanker har du om denne saken?

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


  dài

v

å ta med seg
  Eksempler: les mer

1

你们别礼物!// 你們別禮物!

Nǐmen bié dài lǐwù!

Dere må ikke ta med gaver!

2

我晚上你去吃中国菜。// 我晚上你去吃中國菜。
Wǒ wǎnshang dài nǐ qù chī Zhōngguó cài.

Jeg skal ta deg med for å spise kinesisk mat i kveld.

3

书了吗?// 你書了嗎?
dài shū le ma?

Har du tatt bøkene med deg?

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

韩国


 韓國 Hánguó

en

Sør-Korea
  Eksempler: les mer

1

首尔是韩国的首都。// 首爾是韓國的首都。

Shǒu'ěr shì Hánguóde shǒudū.

Seoul er hovedstaden i Sør-Korea.

2

她来自韩国。// 她來自韓國
Tā láizì hánguó.

Hun kommer fra Sør-Korea.

3

韩国在哪里?// 韓國在哪裡?
Hánguó zài nǎlǐ?

Hvor ligger Sør-Korea?

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

韩宰硕


 韓宰碩 Hán Zǎishuò

en

Han Jae-suk (etternavn + fornavn)
  Eksempler: les mer

1

韩宰硕是韩国人。// 韓宰碩是韓國人。

Hán Zǎishuò shì hánguó rén.

Han Jae-suk er koreaner.

2

韩宰硕是大学生。// 韓宰碩是大學生。
Hán Zǎishuò shì dàxuésheng

Han Jae-suk er universitetsstudent.

3

他的名字叫韩宰硕。// 他的名字叫韓宰碩
Tāde míngzi jiào Hán Zǎishuò.

Navnet hans er Han Jae-suk.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

今年


  jīnnián

tu

i år
  Eksempler: les mer

1

今年是哪一年?// 今年是哪一年?

Jīnnián shì nǎ yī nián?

Hvilket år er det i år?

2

小刘今年三十三岁。// 小劉今年三十三歲。
Xiǎo Liú jīnnián sānshísān suì.

Lille Liu blir 33 år i år.

3

今年我有很多安排。// 今年我有很多安排。
Jīnnián wǒ yǒu hěn duō ānpái.

I år har jeg mange planer.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

到时候


 到時候 dào shíhou

vo

da; når vi kommer til det tidspunktet; når den tid kommer
  Eksempler: les mer

1

我们晚上看一个爱情片,你到时候不要哭啊。// 我們晚上看一個愛情片,你到時候不要哭啊。

Wǒmen wǎnshang kàn yí ge àiqíngpiān, nǐ dào shíhou bú yào kū a.

Vi skal se en romantisk film i kveld, da må du ikke gråte.

2

他们到时候给你打电话。// 他們到時候給你打電話。
Tāmen dào shíhou gěi nǐ dǎ diànhuà.

De skal ringe deg når den tid kommer.

3

到时候再说打不打球。// 到時候再說打不打球。
Dào shíhou zàishuō dǎ bu dǎqiú.

Vi diskuterer om vi skal spille ball, når den tid kommer.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


  dào

v

å ankomme; (å reise)  i retning av/til
  Eksempler: les mer

1

高红晚上七点挪威。// 高紅晚上七點挪威。

Gāo Hóng wǎnshang qī diǎn dào Nuówēi.

Gao Hong ankommer Norge kl. 19.00.

2

我们马上就北京了。// 我馬上就北京了。
Wǒmen mǎshang jiù dào Běijīng le.

Vi er straks framme i Beijing.

3

我想坐飞机东京。// 我想坐飛機東京。
Wǒ xiǎng zuò fēijī dào Dōngjīng.

Jeg vil ta fly til Tokyo.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

时候


 時候 shíhou

n

tid(spunkt)
  Eksempler: les mer

1

你什么时候来?// 你什麼時候來?

Nǐ shénme shíhou lái?

Når kommer du?

2

我小时候很喜欢跳舞。// 我小時候很喜歡跳舞。
Wǒ xiǎo shíhou hěn xǐhuan tiàowǔ.

Da jeg var liten, likte jeg å danse.

3

明天这个时候,我已经到了日本。//明天這個時候,我已經到了日本。
Míngtiān zhè ge shíhou, wǒ yǐjīng dào le Rìběn.

I morgen på denne tiden har jeg ankommet Japan.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

玩(儿)


  wán(r)

v

å more seg; å ha det gøy; å leke (med)
  Eksempler: les mer

1

我们晚上出去,怎么样?// 我們晚上出去,怎麼樣?

Wǒmen wǎnshang chūqù wán, zěnmeyàng?

Vi drar ut for å more oss i kveld, OK?

2

我周末要去上海玩儿。// 我週末要去上海玩兒
Wǒ zhōumò yào qù Shànghǎi wánr.

Jeg skal dra til Shanghai og ha det gøy i helga.

3

小孩子都喜欢玩具。//小孩子都喜歡玩具。
Xiǎoháizi dōu xǐhuan wán wánjù.

Alle barn liker å leke med leker.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

礼物


禮物 lǐwù

n

gave
  Eksempler: les mer

1

你们别带礼物啊!// 你們別帶禮物啊!

Nǐmen bié dài lǐwù a!

Dere må ikke ta med gaver, altså!

2

您的礼物真漂亮。// 您的禮物真漂亮。
Nínde lǐwù zhēn piàoliang.

Gaven Deres er så vakker.

3

谢谢这个漂亮的礼物。// 謝謝這個漂亮的禮物
Xièxie zhè ge piàoliang de lǐwù.

Takk for den vakre gaven.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

就可以 (了)


 

jiù kěyǐ (le)

uttr

så holder det; så er det bra nok; så er det greit

  Eksempler: les mer

1

你们别带礼物,我们一起吃饭就可以了。// 你們別帶禮物,我們一起吃飯就可以了

Nǐmen bié dài lǐwù, wǒmen yìqǐ chīfàn jiù kěyǐ le.

Dere må ikke ta med gaver, det holder at vi spiser sammen.

2

没有可乐,我喝水就可以了。// 沒有可樂,我喝水就可以了
Méi yǒu kělè, wǒ hē shuǐ jiù kěyǐ le.

Hvis du ikke har cola, så går det greit for meg å drikke vann.

3

天气很热,我穿一件T恤就可以了。// 天氣很熱,我穿一件T恤就可以了
Tiānqì hěn rè, wǒ chuān yí jiàn t-xù jiù kěyǐ le.

Været er veldig varmt, det holder at jeg har på meg ei T-skjorte.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

蛋糕


 

dàngāo

n

kake
  Eksempler: les mer

1

这个生日蛋糕是给你的。// 這個生日蛋糕是給你的。

Zhège shēngrì dàngāo shì gěi nǐ de.

Denne fødselsdagskaken er til deg.

2

李朋喜欢吃巧克力蛋糕。// 李朋喜歡吃巧克力蛋糕。
Lǐ Péng xǐhuan chī qiǎokèlì dàngāo.

Li Peng liker sjokoladekake.

3

妈妈做的蛋糕很好吃。// 媽媽做的蛋糕很好吃。
Māma zuò de dàngāo hěn hǎochī.

Kaken mamma har laget, smaker veldig godt.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

巧克力


 

qiǎokèlì

n

sjokolade

  Eksempler: les mer

1

巧克力蛋糕很好吃。// 巧克力蛋糕很好吃。

Qiǎokèlì dàngāo hěn hǎochī.

Sjokoladekake smaker veldig godt.

2

小孩子不能吃太多巧克力。// 小孩子不能吃太多巧克力。
Xiǎoháizi bù néng chī tài duō qiǎokèlì.

Barn må ikke spise for mye sjokolade.

3

我觉得这种巧克力太甜了。// 我覺得這種巧克力太甜了。
Wǒ juéde zhè zhǒng qiǎokèlì tài tián le.

Jeg synes denne typen sjokolade er altfor søt.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse

草莓


 

cǎoméi

n

jordbær

  Eksempler: les mer

1

挪威的草莓又大又红。// 挪威的草莓又大又紅。

Nuówēide cǎoméi yòu dà yòu hóng.

Norske jordbær er både store og røde.

2

我夏天吃很多草莓
Wǒ xiàtiān chī hěn duō cǎoméi.

Jeg spiser masse jordbær om sommeren.

3

我点了一个草莓蛋糕。// 我點了一個草莓蛋糕。
Wǒ diǎn le yí ge cǎoméi dàngāo.

Jeg har bestilt en jordbærkake.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelsegèng

adv

enda mer; i større grad

  Eksempler: les mer

1

茶和咖啡,我喜欢咖啡。// 茶和咖啡,我喜歡咖啡。

Chá hé kāfēi, wǒ gèng xǐhuan kāfēi.

Jeg liker kaffe bedre enn te.

2

王刚比较爱吃苹果,我爱吃香蕉。// 王剛比較愛吃蘋果,我愛吃香蕉。
Wáng Gāng bǐjiào ài chī píngguǒ, wǒ gèng ài chī xiāngjiāo.

Wang Gang liker epler, men jeg liker bedre bananer.

3

我很爱吃奶油蛋糕,爱吃巧克力蛋糕,最爱吃草莓蛋糕。// 我很愛吃奶油蛋糕,愛吃巧克力蛋糕,最愛吃草莓蛋糕。
Wǒ hěn ài chī nǎiyóu dàngāo, gèng ài chī qiǎokèlì dàngāo, zuì ài chī cǎoméi dàngāo.

Jeg liker godt bløtkake, jeg liker sjokoladekake enda bedre, og jeg liker jordbærkake aller best.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


  zuì

adv

aller best; mest
  Eksempler: les mer

1

我很爱吃奶油蛋糕,更爱吃巧克力蛋糕,爱吃草莓蛋糕。// 我很愛吃奶油蛋糕,更愛吃巧克力蛋糕,愛吃草莓蛋糕。
Wǒ hěn ài chī nǎiyóu dàngāo, gèng ài chī qiǎokèlì dàngāo, zuì ài chī cǎoméi dàngāo.

Jeg liker godt bløtkake, jeg liker sjokoladekake enda bedre, og jeg liker jordbærkake aller best.

2

长头发的那个女孩儿漂亮。// 長頭髮的那個女孩兒漂亮。
Cháng tóufa de nà ge nǚháir zuì piàoliang.

Jenta med langt hår er den vakreste [av dem].

3

他今天晚到学校。// 他今天晚到學校。
Tā jīntiān zuì wǎn dào xuéxiào.

Han var den som kom senest til skolen i dag.

skjul

Forenklet
Trad.
Pinyin
Ordkl.
Oversettelse


ài

v

å elske; å like
  Eksempler: les mer

1

马国吃日本菜。//馬國吃日本菜。

Mǎ Guó ài chī Rìběn cài.

Ma Guo er glad i japansk mat.

2

你,亲爱的!// 我你,親愛的!
Wǒ ài nǐ, qīn'àide!

Jeg elsker deg, kjære!

3

高文打球和跳舞。// 高文打球和跳舞。
Gāo Wén ài dǎqiú hé tiàowǔ.

Gao Wen liker å spille ball og danse.

skjul
Liste over forkortelser

adv – adverb
en – egennavn
konj – konjunksjon
mo – målord
n – nomen
po – pekeord
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb
vo – verb-objekt

skjul