Fagstoff

Bartrær

Publisert: 08.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Huskelappen

Bartrær

  • har nåleforma blad
  • har kongler
  • er hardføre

Gran og furu har stor økonomisk betydning.

 

Grana liker djup jord med god tilgang på fuktighet.

 

Furua vokser godt på tørr og næringsfattig jord.

 

Bartrær er vintergrønne, men lerka feller nålene om høsten.

 

Bartrær er nakenfrøede.

Nakenfrøet og dekkfrøet. FigurHos nakenfrøede planter mangler frøet beskyttelse av fruktkjøtt. Hos bartrærne er frøa i stedet beskyttet av kongleskjella.   

Bartrær er trær eller busker med nåleforma blad. De naturlige bartrærne i Norge er furu, gran, einer og barlind. Både gran og furu utgjør store skoger og er av stor økonomisk betydning. Skogene er også viktige levesteder for mange dyr og andre plantearter.

Bartrær er nakenfrøede. Frøa sitter i kongler, dekket av skjell, men er ikke omgitt av fruktkjøtt.

Furu

Furua trives i tørr og næringsfattig jord. Røttene stikker ikke dypt. I skogbunnen vokser ulike arter av lav, lyng og andre blomsterplanter. Hvilke arter som vokser sammen der, er avhengig av jordsmonn og klima, og det gjør at vi får ulike typer furuskog. I de store furuskogene på Østlandet domineres skogbunnen av reinlav.

Gran

Grana innvandret seint til Norge, men har bredt seg nordover. Nord for Rana finnes foreløpig bare noen spredte forekomster. Den trives i dyp og fuktig jord. Granskogene har også ulik sammensetning av arter i skogbunnen. Vanlige arter i granskog kan være blåbær og bregner. Granskogen er gjerne tettere enn furuskogen, slik at mindre lys når ned til skogbunnen.

Undersøk

Hvilke typer barskog finnes der du bor? Hvilke arter av trær vokser der, og hvilke planter vokser i skogbunnen?