Fagstoff

Innledning – næringskjeder, næringsnett og kretsløp

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder, næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

Næringskjede i sjøen. Illustrasjon.Eksempel på næringskjede i sjøen.  

 

 

Nitrogenets kretsløp. Illustrasjon.Kretsløp nitrogen.  

 

 

Karbonets kretsløp. Illustrasjon.Karbonets kretsløp.  

 

 

Åpent energikretsløp og lukket stoffkretsløp. Illustrasjon.Kretsløp. Stoffene går i et lukket kretsløp. Energien går i et åpent kretsløp.  

Økologi – Innledning og repetisjon.


Næringskjeder og næringsnett

Vi har sett at de organiske stoffene overføres fra en organisme til neste organisme. En slik rekke av organismer kalles en næringskjede. Som regel vil en art være deltaker i flere næringskjeder som kan krysse hverandre, derfor samler vi gjerne flere næringskjeder i et næringsnett.

Næringsnett i Barentshavet. Illustrasjon.Næringsnett Barentshavet 

Energi- og stoffstrømmen

De enkelte grunnstoffene tas opp i plantene i form av uorganiske forbindelser. Der bygges de inn i ulike organiske forbindelser som fraktes gjennom næringskjedene og gradvis frigjøres i uorganisk form. De uorganiske forbindelsene kan da på nytt bli brukt av plantene i deres produksjon av organiske stoffer. Slik resirkuleres grunnstoffer i et evig kretsløp i naturen. Eksempler på grunnstoffer som sirkulerer i det økologiske kretsløpet er karbon og nitrogen. Dette er vist skjematisk i figurene.

Plantene utnytter solenergien til å danne energirike organiske forbindelser. Dyr får energi gjennom maten de spiser. Det meste av denne energien frigjøres ved forbrenning i cellene, mens noe av den blir igjen i den biologiske massen som spises av neste ledd i næringskjeden. Den frigjorte energien fra forbrenningen brukes av organismene til å bygge om de organiske forbindelsene og til å drive prosessene i organismen (aktiv transport i cellene, utskilling av avfallsstoffer, blodsirkulasjon, nerveledning m.m.) og til bevegelse og produksjon av kroppsvarme. Det meste av energien som en organisme tar opp i form av mat, blir således omdannet til energiformer som ikke overføres videre i næringskjeden. Bare en mindre del blir lagret som kjemisk energi i organismen. Det er derfor nødvendig med stadig energitilførsel i form av sollys for å holde produksjonen og det økologiske kretsløpet i gang.

Oppgaver
Relatert innhold

Til fordypning

Generelt