Oppgave

Vår Gud, han er så fast en borg

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Martin Luther

Martin Luther er mest kjent som protestantismens far.

 

Men han var også et forbilde for danske og norske salmediktere.

 

 

Til fordypning

Reformatoren Martin Luther (engelsk tale)

 

Tysk borg i Bavaria. Fotografi.  
Salmedikteren Martin Luther

Den tyske kirkereformatoren Martin Luther (1483–1546) skreiv ei rekke salmer som synges den dag i dag. Den mest kjente av Luthers salmer er «Vår Gud, han er så fast en borg» («Ein feste Burg ist unser Gott») (1529). Salmebloggen.no omtaler denne salmen som «reformasjonens kampsang nummer én.»

Oppgave 1

 

Studer tekstutdraget nedenfor fra salmen «Vår Gud, han er så fast en borg».

  1. I Salmebloggen kan du lese om bakgrunnen for denne teksten. Hvilken annen tekst tok Martin Luther utgangspunkt i da han skreiv denne salmen?
  2. I første strofe sammenligner Luther Gud med en borg. Hvilken funksjon hadde borgen i Tyskland rundt år 1500?
  3. Hva forteller teksten om Luthers syn på forholdet mellom Guds makt og verdslig makt?
  4. Hvorfor tror du denne salmen blir omtalt som en kampsang for reformasjonen?

 

1.

Vår Gud han er så fast en borg,

han er vårt skjold og verge.

Han frir oss ut av nød og sorg

og vet oss vel å berge.

Vår gamle fiende hård

til strid imot oss står.

Stor makt og arge list

han bruker mot oss visst.

På jord er ei hans like. […]

 

3.

Om verden full av djevler var

som ville oss oppsluke,

vi frykter ei, vi med oss har

den som Guds sverd kan bruke.

Er verdens fyrste vred

og vil oss støte ned,

han ingen ting formår,

fordi alt dømt han går.

Et Guds ord kan ham binde. […]

 

(Oversettelse: Landstads reviderte salmebok )

 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Jobb sammen to og to.

 

Tre av språkversjonene som er gjengitt i oppgavene, er hentet fra Wikipedia:

 

Språkversjoner av Vår Gud, han er så fast en borg 

 

Oppgave 2

 

Luthers salme er oversatt til ei rekke språk, og finnes i ulike versjoner i norske salembøker fra Kingos tid og fram til i dag.

 

  1. Sammenlign ordvalget i Landstads oversettelse fra 1855 med den danske oversettelsen fra 1533 (Malmö-salmeboka). Hva er forskjellig? Hvorfor tror dere Landstad velger andre ord?
  2. Pek på viktige endringer i det dansk-norske skriftspråket i denne perioden.

 

Landstads oversettelse fra 1855 se teksten:

 

Vor Gud han er saa fast en borg
Han er vårt Skjold og Verge
Han hjelper os af al den Sorg
og Nød, som os vil herje.
Den gamle Fiende nu
sig reiser harm i Hug,
stor Makt og arge List
han bruger mot os vist
på Jord er ei hans Lige.

 

Malmö-salmeboka 1533 se teksten:

 

Wor Gud han er saa sterck en borg,

han er vor skiold og værie,

han hjelper aff all nød oc sorg,

der oss vil her besnærge,

dieffuelen wor gamble fiende

han wil oss offuerwinde,

stor mact oc argelist

bruger han mod oss vist,

paa jorden er ey hans lige.

skjul

 

 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Jobb sammen to og to.

 

Oppgave 3

Sammenlign den tyske versjonen av salmen fra 1856 med nynorskversjonen til den norske salmedikteren Elias Blix fra 1883.

  • Er dette en vellykket oversettelse? Hvorfor? / Hvorfor ikke? Begrunn svaret.
  • Sammenlign Landstads oversettelse fra 1855 med oversettelsen til Blix fra 1883. Hva er hovedforskjellene mellom disse to språkversjonene?

 

Tysk versjon 1856 se teksten:

 

Ein feste Burg ist unser Gott,

Ein gute Wehr und Waffen.

Er hilft uns frei aus aller Not,

die uns izt hat betroffen.

Der alt böse Feind

mit Ernst ers izt meint

gross Macht und viel List,

sein grausam Rüstung ist,

auf Erd ist nicht seins gleichen.

skjul

 

Elias Blix 1883 se teksten:

 

Vaar Gud han er so fast ei Borg.

Han er vaar Skjold og Verja.

Han hjelper oss i all den Sorg,

Som Hjartat her vil herja.

Vaar gamle Fiend gram

Med Aalvor no fer fram.

Stor Magt og Lygn og List,

Det er hans Vaapen visst.

Paa Jord ei ei hans Jamning.

skjul
 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Oppgave 4

Lag en oversettelse på moderne norsk (nynorsk eller bokmål) av første strofe i salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Hvilke ord er dekkende for budskapet i teksten i dag?

Pass på å beholde rim og rytme!