Fagstoff

Siælens Sang-Offer

Publisert: 21.10.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Salmediktning

Salmer er sanger med et religiøst innhold som blir sunget under gudstjenester og i andre religiøse sammenhenger.

 

Formålet med salmene er å styrke folk i troen.

 

Det er derfor viktigere at publikum kjenner seg igjen i salmene, enn at salmene er originale og nyskapende.

Altertavle i Urnes stavkirke i Sogn. Fotografi.Altertavle i Urnes stavkirke i Sogn   

Kilde

Siælens Sang-Offer, utgave 1685  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Siælens Sang-Offer

Da Dorothe Engelbretsdotter ga ut boka Siælens Sang-Offer i 1687, var det den første boka av en norskfødt forfatter som blei trykt i Norge. Den inneholder ei samling salmer og oppbyggende sanger.

Et gjennomgående tema i salmene fra Siælens Sang-Offer er ønsket om å få øve bot. Temaet er typisk for mye av den barokke diktninga. Det skyldes at krig, nød, sjukdom og død preget livet til mange mennesker på den tida, og all ulykke blei tolket som Guds straff for misgjerninger. Mennesket er syndig, og det finnes alltid noe å angre.

Kiære Siæl kom det i hu,
Og der hos bekiendt kun nu,
At du som it Adams barn,
Velter deg i Synd og Skarn.

Femte strofe av «Afften-Psalme» av Dorothe Engelbretsdotter

Menneskelivets forgjengelighet er et annet sentralt tema i barokkens diktning. Alt verdslig er forgjengelig, noe menneskene vet av egen smertelig erfaring. De må derfor feste sin lit til Gud og håpe på et liv uten sorg og nød etter døden. Siste strofe av «Afften-Psalme» lyder slik:

Alle Verdslig Ting forgaar,
Jeg til Herlighed oppstaar,
Naar Gud ved Basunens Lyd,
Kalder mig til Evig Fryd.

 

Brukslyrikk

På 1600-tallet var salmene brukslyrikk. Mange mennesker på den tida kunne ikke lese, men så godt som alle kunne salmene utenat. Salmer blei derfor gjerne lagd til populære verdslige melodier.