Oppgave: Felt

Feltarbeid: Ferskvann som økosystem

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann, og hvilke næringskjeder som binder alt sammen.

Jenter ssom studerer smådyr tatt opp med stangsil fra et tjern. Foto.Feltarbeid i ferskvann.
Opphavsmann: Svein Gunnar Råen
 

Planktonhåv med samleglass klar til tømming. Foto.Planktonprøve.
Fotograf: Bjørg E. B. Aurebekk
 

Døgnflue. Foto.Døgnflue.
Opphavsmann: Marcelk
 

Hensikt

Hensikten er å gjøre seg kjent med biotiske og abiotiske faktorer i og rundt et ferskvann.

Utstyr

Du trenger: pH-papir, planktonhåv, insekthåv, vannhåv, termometer, samleglass, bestemmelseslitteratur og -duker.

Utførelse

 1. Klassen deles inn i grupper.

  Fordel oppgavene under slik at hver elev i gruppa har ansvar for en oppgave.
  • Vannets temperatur skal måles.
  • Vannets pH skal måles.
  • Det skal tas prøver med planktonhåv.
  • Det skal tas prøver med vannhåv.
  • Insekter på vannoverflaten og i gresset rundt vannet skal studeres.
  • Dyre- og fugleliv i området skal studeres.
 2. Alle elevene på gruppa gjør følgende:

  • Artsbestem fem trær og fem andre planter som vokser i vannet, rundt vannet eller i nærheten av vannet.
  • Blader og eventuelle blomster fra disse plantene skal enten presses og limes inn i øvelsen eller tegnes.
  • Du skal også skrive litt om plantene (navn, hvor store de er, hvor de vokser osv.).
  • Etter ekskursjonen utveksles resultater, og planktonprøver studeres i mikroskop.

Resultater

 1. Hva var temperaturen i vannet?
 2. Hva var pH-verdien i vannet?
 3. Hvilke insekter fant dere i, på eller ved vannet?
 4. Hvilke dyr og fugler så dere?
 5. Hvilke fem trær klarte dere å artsbestemme?
 6. Hvilke fem planter klarte dere å artsbestemme?
 7. Hva slags plankton så dere i mikroskopet? Lag tegninger, og skriv navn.
 8. Skriv to næringskjeder for de ulike organismene som lever i vannet.
Relatert innhold