Fagstoff

Forklaringer til grammatikk i leksjon 6

Publisert: 10.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskelappen

  • qù (å dra) uttrykker intensjon.
  • «Ja» og «nei» uttrykkes ved å gjenta eller nekte verbet.
  • 以前 yǐqian (før) og 以后 yǐhòu (etter) kommer etter verbet eller tidspunktet.
  • Koverbuttrykk kommer foran hovedverbet.
  • 先…再… xiān...zài... = «først ..., så ...».
  • ba gjør en setning om til et forslag.

Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.  Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen Tid.

1. 有时间去打手球 yǒu shíjiān qù dǎqiú

«Ha tid til å dra for å spille håndball». Dette er igjen en verbserie og kan sammenlignes med den i leksjon 5. Spørsmålet er om vedkommende «har tid til å dra FOR Å spille håndball». Det er altså en intensjon eller hensikt som uttrykkes med verbet qù – «å dra».

2. 我有 wǒ yǒu

Som nevnt har man på kinesisk ikke rene ord for «ja» og «nei» tilsvarende som på norsk eller engelsk. På kinesisk uttrykkes dette på litt andre måter, vanligvis ved å gjenta verbet i spørsmålet hvis du vil svare bekreftende, eller bù + verbet hvis du vil svare avkreftende. Det er også mulig å bruke andre faste uttrykk som 是的 shìde – «det stemmer» – eller eventuelt duì – «korrekt» – eller 不对 bú duì – «ikke korrekt». I spørsmålet 你有时间吗? Nǐ yǒu shíjiān ma? – «Har du tid?» – kan du svare enten «我有 wǒ yǒu» eller ved bare å gjenta verbet, altså ved å si « yǒu».

3. 以前 yǐqián / 以后 yǐhòu

Hvis vi vil uttrykke tiden før eller etter en handling eller et tidspunkt, bruker vi ordene 以前 yǐqian eller 以后 yǐhòu etter verbet/tidspunktet. «Før jeg har time» er for eksempel上课以前 shàng kè yǐqián, og «etter jeg har spist» er 我吃饭以后 wǒ chīfàn yǐhòu. Tilsvarende kan vi også bruke spesifikke tidsuttrykk. Eksempler:

晚饭以前          wǎnfàn yǐqián            «før middag»

两点以后          liǎng diǎn yǐhòu         «etter klokka to»

4. gēn

Ordet gēn – «med» – plasseres foran hovedverbet på kinesisk i motsetning til etter verbet, slik det er på norsk og engelsk. Det er derfor viktig å huske at den som en verbhandling skal utføres sammen med, må introduseres før vi sier handlingen (verbet) som skal utføres. Eksempler:

S.

(adv.)

V.

O.


(跟你)
(gēn nǐ)


chī 


fàn 

 

 

 

 

Jeg

(med deg)

spise

mat

 

 

 

 

«Jeg

spiser

med

deg.»

På norsk sier vi «spise med deg» og plasserer «med deg» etter verbet. Men på kinesisk kommer koverbuttrykk (koverb gēn + «koverbsobjekt» nǐ) foran hovedverbet som adverbiale ledd.

5. 先…再… xiān...zài...

Dette er nok et fast grammatisk mønster der vi kan plassere elementer direkte inni konstruksjonen. Dette mønsteret brukes når to handlinger kommer etter hverandre, først den ene og så den andre, i en (tids)sekvens. Eksempel:

先吃饭再看电影。
Xiān chīfàn zài kàn diànyǐng.
Først spise mat, [og] så se film.

6. ba 

Ba er en såkalt modalpartikkel. «Modal» vil si at den uttrykker en eller annen holdning på vegne av den som snakker. En partikkel er et ord som først og fremst har en funksjon og en grammatisk betydning heller enn en leksikalsk betydning (noe vi kan slå opp i en ordbok). Funksjonen til ba er at den gjør setningen den kommer på slutten av, om til et forslag, på samme måte som ma gjør setningen om til et spørsmål.