Fagstoff

Et produkts livssyklus

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Forbruksvarene har et langt liv både før vi kjøper dem og etter at de er kassert og havner på avfallsfyllinga. Et produkts livssyklus vil si alle de stadiene produktet gjennomgår fra utvinning av råstoff til varen ikke lenger er i bruk og blir kassert. I alle deler av livssyklusen påvirker produktet miljøet på en eller annen måte, ikke minst ved at det dannes avfall i alle stadier.
  • Først utvinnes de råstoffene som trengs for å produsere materialer til varene. Skal man lage noe av jern, må malmen først tas ut. Den inneholder bare noen få prosent jern, resten blir til avfall.
  • Råstoffene transporteres til en fabrikk der de blir foredlet.
  • Foredling av råstoffene krever mye energi, og det produseres avfall.
  • Så skal komponentene som inngår i varene, produseres. Også dette medfører avfall.
  • I mange tilfeller produseres de ulike komponentene som inngår i et produkt, i forskjellige land. De ferdige komponentene transporteres til en bedrift som setter dem sammen, og produktene får sin endelige finish.
  • Varene distribueres så til butikkene, der de blir solgt til deg og meg.
  • Når vi bruker varen, vil det også oppstå avfall, for eksempel ved utskifting av deler. Ved bruk av motorkjøretøyer spys det hele tiden ut avfall i en av våre store felles søppelkasser, atmosfæren.
  • Etter at vi har brukt og kassert gjenstandene, har de et liv som avfall på søppelfyllinga.

 

Avfall fra flere ledd i varekjeden. Illustrasjon.Avfall produseres i alle ledd av produktets livssyklus. Livssyklusanalyse vil si å vurdere hvordan varen påvirker miljøet under hele sitt livsløp.
Opphavsmann: Bjørg Rindal