Fagstoff

Oppsummering redoksreaksjoner

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Bilde av ioner på vandring. Illustrasjon.Ioner på vandring  

 Bilde av elektrolyse. Illustrasjon.Hva er elektrolyse?  

 
 • Oksider er kjemiske forbindelser mellom et grunnstoff og oksygen.
 • Ved ufullstendig forbrenning blir det dannet giftig kullos, karbonmonoksid (CO).
 • Energien fra forbrenningsreaksjonerForbrenningsreaksjon: Alle forbrenningsreaksjoner er reaksjoner med oksygen. Hver gang et grunnstoff reagerer med oksygen, får vi dannet en kjemisk forbindelse mellom grunnstoffet og oksygenet. Slike stoffer kaller vi oksider.En forbrenningsreaksjon er en redoksreaksjon. kommer fra stoffet som brenner, og oksygen.
 • Et atom eller et ion blir oksidert når det gir fra seg elektroner, det vil si når det blir mer positivt.
 • Et atom eller et ion blir redusert når det tar imot elektroner, det vil si når det blir mindre positivt.
 • En redoksreaksjonEn redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der ett stoff blir redusert og et annet blir oksidert. Dette kan dreie seg om et grunnstoff som inngår i et molekyl eller et salt. Hvis ladningstallet (oksidasjonstallet) til et grunnstoff forandres i en kjemisk reaksjon, er det en redoksreaksjon. er en kjemisk reaksjon der det foregår både en reduksjonReduksjon: Et atom eller et ion blir redusert når det tar imot elektroner, det vil si når ladningen reduseres.Reduksjon og oksidasjon skjer samtidig i en reaksjon. Det ene stoffet gir fra seg elektroner, og det andre stoffet tar til seg elektroner. og en oksidasjonOksidasjon: Et atom eller et ion blir oksidert når det gir fra seg elektroner, det vil si at ladningen øker. Reduksjon og oksidasjon skjer samtidig i en reaksjon. Det ene stoffet gir fra seg elektroner, og det andre stoffet tar til seg elektroner., altså der elektroner blir overført fra ett stoff til et annet.
 • Elektrisk strøm i væsker vil si at positive og negative ioner Et ion er et atom eller molekyl med ulikt antall protoner eller elektroner som gir en elektrisk ladning. Ioner med overskudd av elektroner kalles anioner og har negativ elektrisk ladning. Ioner med underskudd av elektroner kalles kationer og har positiv elektrisk ladning.beveger seg hver sin vei i væsken.
 • En elektrolyttEn elektrolytt er et stoff som inneholder frie ioner, for eksempel en saltløsning. er en væske som leder elektrisk strøm, og som derfor må bestå av positive og negative ioner.
 • En elektrolyseElektrolyse: Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolytt.Under elektrolysen vandrer de positive og negative ionene i elektrolytten hver sin vei. Når de positive ionene kommer fram til den negative elektroden (katoden), mottar de elektroner fra elektroden. Når de negative ionene kommer fram til den positive elektroden (anoden), gir de fra seg elektroner til elektroden. I resten av strømkretsen, gjennom elektrodene og ledningene, er det elektroner som strømmer. Elektrolyse NikoLang er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolytt.
 • I metallenes spenningsrekkeMetaller og halvmetaller kan organiseres etter edelhet. Dersom to metaller legges i en elektrolytt, og det finnes en elektrisk forbindelse mellom dem, vil den minst edle korrodere. Det vil også være et elektrisk spenningspotensial mellom metallene, og avstanden mellom dem i spenningsrekken bestemmer denne spenningen. er metallene ordnet etter sin evne til å bli oksidert, til å gå over til ioneform. Et metall vil alltid redusere ionene til de metallene som står under i spenningsrekken.
 • Et galvanisk element er en spenningskilde som består av to forskjellige elektroder og en elektrolytt.
 • I et galvanisk element av to metaller vil metallet som står øverst i spenningsrekken, bli den negative elektroden, og det som står nederst, den positive elektroden.
Relatert innhold