Fagstoff

HMS-regler i arbeidsoperasjoner

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 24.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hanske med teksten Think Safety. Foto.  

 

Arbeid offshore er en krevende jobb. Det arbeides døgnet rundt og det er alltid noen som gjør en eller annen form for arbeid. Som arbeidstaker offshore jobber man 12 timers skift, og det kreves konsentrasjon og fokus i alle arbeidssituasjoner.

Det finnes mange arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver hvor man ikke trenger å ta hensyn til andre pågående operasjoner. Dette kan være vedlikehold av enkelt utstyr, renhold av områder eller annet rutinemessig arbeid. I dette emnet ser vi nærmere på arbeidssituasjoner hvor det kreves spesialtillatelser for å kunne utføre jobben.

Da Norge startet med olje- og gassleting offshore, var det ikke mange som tenkte på HMS. Det var amerikanerne som styrte operasjonene og det meste handlet om å jobbe så fort og effektivt som overhodet mulig. Det var selvfølgelig ingen som ønsket at arbeidstakere skulle skade seg, men under slike forhold hendte det ofte at arbeidstakere ble skadet.

Det gikk ikke lang tid før de norske arbeidstakerne tok tak i situasjonen og det ble dannet fagforeninger som skulle jobbe for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet. Dette ble møtt med stor motstand hos amerikanerne og arbeidet med å innføre HMS gikk tregt. Men det ble innført stadig flere regler for hvordan man skulle opptre i de forskjellige arbeidssituasjoner.

Arbeidet med sikkerhet er fortsatt en pågående jobb som viser seg å gi gode resultater. Det blir færre og færre skader og dødsfall offshore. Dette skyldes kontinuerlig arbeid og fokus på HMS. I dag finnes det en safety og flere verneombudVerneombud er en arbeidstaker som er valgt av sine kolleger og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet trer inn i saken dersom ikke arbeidstakeren selv får til en løsning. Verneombudet skal melde fra til Safety om utilfredsstillende forhold. på samme plattform. Dette er arbeidstakere som har fått ansvar for å passe på at alle har en sikker arbeidsplass. Det krever selvfølgelig at arbeidstakerne følger de sikkerhetsprosedyrer som, til enhver tid, gjelder for den arbeidssituasjon man er i.