Fagstoff

Varmt arbeid

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Varmt arbeid klasse A og B
  • Klassifisert område, sone 0, 1 og 2
  • Uklassifisert område
  • Godkjent verksted
  • Direkte tennkilde
  • Indirekte tennkilde

Sveisearbeid på oljeplattform i Nordsjøen, 1982. Foto.  

Varmt arbeid deles inn i to grupper; klasse A og B. Forskjellene på klasse A og B er definert i forhold til type tennkildeTennkilde er det utstyret en bruker til antennelse. Om en tenner på et stearinlys med en fyrstikk, er fyrstikken tennkilde. man forårsaker i arbeidet.

Reglene for varmt arbeid finnes i retningslinjen:

NOROG 088- Arbeidstillatelse 

Varmt arbeid klasse A

Varmt arbeid klasse A er arbeid med utstyr og verktøy som utgjør en direkte tennkilde og som ved normal bruk kan antenne en eksplosiv atmosfære, faste stoffer eller væske. Det vil si at det avgir høy energi i form av gnister, åpen flamme, lysbue eller har en overflatetemperatur som er høyere enn tenntemperaturenTenntemperatur forteller noe om hvilken temperatur en trenger for å skape antennelse på et material. til det som utsettes for varmen. Typiske arbeidsoperasjoner som kommer inn under varmt arbeid klasse A er: sveising, pinnesveising, skjærebrenning, vanlig sliping/kutting og spenningsgløding.

 

Man må ta hensyn til området der arbeidet skal utføres. Områdene på en installasjon offshore er delt inn i tre soner; klassifisert område, uklassifisert område og godkjent verksted.

 

Prosedyre for varmt arbeid klasse A

Det skal alltid fylles ut en arbeidstillatelse (AT) for varmt arbeid klasse A, uansett hvilken sone det skal jobbes i. Skal man jobbe i et klassifisert område er det krav til SJA i tillegg til arbeidstillatelse. Det skal alltid være en brannvakt til stede ved varmt arbeid klasse A. 
Om det skal foretas en jobb på en vegg, er det viktig å sjekke motsatt side av denne veggen for å forsikre seg om at det ikke er noe som kan antennes. Dersom det er muligheter for antennelse på baksiden av veggen, skal det være en ekstra brannvakt på den andre siden av veggen også. Dette gjelder også ved arbeid på gulv der det er en etasje under.

Man skal bruke nødvendig åndedrettsvern og annet egnet verneutstyr for arbeidsoppgaven, fjerne eller tildekke brannfarlig materiale i området, sperre av området om nødvendig og ha med gassmåler. Før man starter opp arbeidet skal det foretas målinger av O2, HC, benzen, jernsulfid og lavradioaktive avleiringer med gassmåler, og verdiene skal noteres i arbeidstillatelsen. Bare de verdiene som er relevante for arbeidstillatelsen, skal noteres i arbeidstillatelsen. Gassmåler oppbevares på arbeidsstedet så lenge jobben er aktiv.

Varmt arbeid klasse B

Varmt arbeid klasse B er arbeid som utgjør en potensiell tennkilde og som ikke er definert som varmt arbeid klasse A. Eksempler på dette kan være varmekrymping med elektrisk føner, sandblåsing, nålepikking, elektrisk håndverktøy, kamera med batteri og blits, alt elektrisk eller batteridrevet utstyr som ikke er EX-beskyttetEX-beskyttelse; Elektrisk utstyr som er sikret slik at det ikke bidrar til antenning av brennbare eller eksplosive materialer på grunn av gnistdannelse. Ex-beskyttelsen kan være innpakning/isolasjon eller plassering av utstyret i overtrykkskammer slik at det ytre miljø ikke når inn til det elektriske utstyret. i forhold til områder hvor utstyret skal brukes, og roterende stålbørster.

Det betyr at det indirekte kan oppstå en tennkilde som resultat av arbeidet som utføres. Denne type varmtarbeid krever ikke at det er brannvakt ved arbeidsstedet. Det bør vurderes å ha brannslukningsutstyr i nærheten, men det er ikke et krav. Man skal ha gassmåler med seg hele tiden. Aktuelle verdier skal måles før arbeidet starter og noteres i arbeidstillatelsen. Egnet verneutstyr skal brukes i forhold til den arbeidsoperasjonen som skal utføres.