Fagstoff

Miljøgiftenes skadevirkninger

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Egg av vandrefalk, skadet av DDT

Ofte utsettes organismene for små mengder miljøgifter gjennom lang tid. De forskjellige miljøgiftene kan virke på forskjellige måter. Skader på arvestoffet, kreft, allergi, fosterskader, redusert virkning av immunforsvaret, redusert evne til forplantning og skade på enzymer er noen av de virkningene som miljøgiftene kan føre til.

 

Fire trinn om hva enzymer gjør. Illustrasjon.Figur som skjematisk viser hvordan et enzym midlertidig binder et molekyl (substrat) slik at det spaltes i to produkter.  

 

 

Plastender. Foto.Enkelte stoffer brukt til mykgjøring av PVC-plast tilhører gruppa ftalater, som har hormonhermende virkning. I Norge er det forbud mot stoffgruppa ftalater i leker og andre produkter til barn under tre år.  

 

 

Spredning med havstrømmer. Illustrasjon.Havstrømmer som sprer miljøgifter i våre farvann.  

 

 

Luftstrømmer på nordkalotten. Illustrasjon.Spredning av miljøgifter med luftstrømmer til arktiske områder.  

 

 

IsbjørnIsbjørnene på Svalbard har to til seks ganger høyere nivå av miljøgiften PCB enn deres artsfrender i Alaska. Isbjørner har også et høyt innhold av bromerte flammehemmere. 

 

Miljøstatus: Miljøgifter. 

Skade på enzymer

Enzymer kan betraktes som viktige verktøy for kroppen. Mange arbeidsoperasjoner er helt avhengig av at man har det riktige verktøyet for den jobben som skal utføres. Vi kan si at kroppen har en stor verktøykasse full av forskjellige enzymer som kan gjøre forskjellige jobber. Enzymene er spesialister på de kjemiske reaksjonene de tar del i. Noen enzymer bidrar til å bryte ned sammensatte stoffer, for eksempel stoffene i den maten vi spiser. Andre bidrar til å bygge opp stoffer ved å koble sammen molekyler. Det er enzymene som gjør det mulig for cellene å trekke energien ut av næringsstoffene. Å bryte ned store molekyler kan være en komplisert prosess der ulike enzymer er involvert. Hvert enkelt enzym er spesialisert på sin del av prosessen. Skade på enzymer eller enzymfunksjoner kan få alvorlige konsekvenser.

Hormonhermere

Mange av miljøgiftene har fått betegnelsen hormonhermere fordi de har tilsvarende virkning som hormoner. Hormoner styrer mange viktige funksjoner i kroppen. Cellene i de vevene der hormonene virker, har reseptorer (mottakerstasjoner) som hormonene binder seg til. Dette fører til at det settes i gang reaksjoner inne i cellen. Noen miljøgifter kan binde seg til reseptorene. Det vil si at de tar plassen til hormonene. Dette fører til at det settes i gang prosesser som kan skade viktige funksjoner i kroppen. Stoffene forstyrrer dyr og menneskers hormonsystemer og skader deres evne til å forplante seg.

Miljøgifter spres med luft og vann

Gjennom menneskelig virksomhet slippes miljøgifter ut i jord, luft og vann. Når stoffene først har sluppet ut i naturen, er det vanskelig å kontrollere dem. Stoffer som har havnet i jorda, vaskes ut og føres bort med overflatevann som bekker og elver. Luftstrømmer og havstrømmer transporterer miljøgifter over landegrensene til de mest fjerntliggende områder på kloden. Norge mottar betydelige mengder langtransporterte forurensninger fra andre land.

Arktis er et sårbart område

Opprinnelig har Arktis vært et svært rent område. Lite miljøgifter blir produsert, brukt og lagret i nordområdene. Likevel er det funnet foruroligende høyt nivå av miljøgifter i isbjørn, polarrev og polarmåke. Grunnen til at arktiske dyr er så hardt rammet, er at miljøgifter transporteres til nordområdene særlig fra Asia og Europa. Dette skyldes at mange havstrømmer og luftstrømmer på den nordlige halvkule beveger seg fra sør mot Arktis. På grunn av miljøgifter er immunsystemet trolig svekket hos en rekke arter, blant annet isbjørn, polarmåke og grønlandssel.

Miljøgifter kommer til Arktis. Foto.Miljøgifter fra ulike deler av verden føres med luftstrømmer og havstrømmer til de mest fjerntliggende områdene. Stoffene tas opp av planteplanktonet og overføres fra ledd til ledd i næringskjeden. Giftene er påvist hos sel og pingvin i Antarktis.  

Kvikksølv fra Kina havner i arktis 

Miljøskadelige stoff blir også spredd gjennom varehandel 

Relatert innhold