Fagstoff

Fredsoppgjør og fellesprogram

Publisert: 05.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Emneikon.  Bilde av klokke.  Grafikk

Huskelappen

  • Milorg var den militære organiseringen av motstandsarbeidet under krigen.
  • Osvald-gruppa var en av de kommunistiske motstandsgruppene.
  • Kampen mot den tyske okkupasjonsmakten bidro til å svekke klassemotsetningene.
  • Fellesprogrammet i 1945 var et samarbeid på tvers av politiske motsetninger.

Den norske samlingsregjeringen i 1945 ved slottet. Foto. Den norske samlingsregjeringen i 1945. 

Milorg spilte en betydelig rolle i overgangen fra krig til fred. Samarbeidet på tvers av gamle politiske motsetninger ble forent i Fellesprogrammet av 1945. Viktigst i dette samarbeidet var en enighet om gjenoppbyggingen av landet. I september samme år ble det første frie valget på lenge gjennomført, og normale politiske tilstander etablert.

Avisproduksjon på et hemmelig stedIllegale aviser 

En motstandsmann på sykkel lastet med illegale aviserIllegal avisdistribusjon 

Gutta på skauenGutta på skauen

Milorg

Den militære organiseringen av motstandsarbeidet kom i gang senhøsten 1940, uten noen klar overordnet ledelse. For å koordinere de ulike motstandsgruppene ble Rådet etablert mai 1941. Først i november ble Milorg anerkjent av Londonregjeringen.  

Regjeringen anerkjenner Milorg i Norge og dets lederskap. Milorg skal stå direkte under den øverstkommanderende for den norske hær i Storbritannia. Alle som deltar i kampen for frihet i Norge blir oppfordret til å innordne seg under Milorg, og de skal betraktes som stående under militær kommando. Denne sak har vært forelagt for Hans Majestet Kongen som er enig med Regjeringen.

Lenge skulle Milorg bygge opp sine styrker og forholde seg passive overfor okkupasjonsmakten. Dette var London-regjeringens ønske på grunn av frykt for tyske represalier. Først i de siste krigsårene gikk Milorg til større aksjoner.

Parallelt med Milorgs virksomhet under krigen førte kommunistiske motstandsgrupper i Norge, som Osvaldgruppa og Pellegruppa, mer aktiv sabotasjevirksomhet overfor den tyske okkupasjonsmakten.

 

70 år siden nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms 

 

tvangsevakuerteTvangsevakuerte fra Finnmark ved Byåsen skole (1944) 

Plakat fra Hjemmefronten den 8. mai 1945. Foto. Hjemmefrontens plakat, 8. mai 1945 

 

Frigjøring  

Milorgs viktigste oppgave det siste krigsåret var å beskytte viktige havner, kraft- og industrianlegg da krigsnederlaget var et faktum for den tyske okkupasjonsmakten. Spørsmålet var hva de tyske troppene ville foreta seg i Norge ved en kapitulasjon.  

Milorg skulle ellers være en styrke som skulle tre i beredskap ved frigjøringen av Norge, og hovedmålet var å opprettholde fred og orden. Da tyskerne kapitulerte på alle fronter i maidagene 1945, trådte et godt organisert Milorg fram på banen. Deres viktigste oppgave var å gjøre overgangen fra krig til fred best mulig for det norske folk. I mai- og junidagene 1945 kom norske myndigheter inn i styringen av Norge. Demokratiets viktigste styringsorganer, som domstoler og en samlingsregjering, skulle legge til rette for det første frie stortingsvalget september samme år.

  

Einar Gerhardsen i NRK-studio i 1951Einar Gerhardsen i NRK-studio i 1951 

Det norske Arbeiderparti fikk godt gjennomslag for sin politikk og kom i flertall på Stortinget høsten 1945. Dette flertallet ble først brutt i 1961. Derfor kan man trygt kalle epoken for «den sosialdemokratiske orden».

Fellesprogrammet i 1945

Kampen mot Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten bidro langt på vei til å svekke mellomkrigstidens klassemotsetninger. Et nytt politisk klima oppsto under krigsårene og i maidagene 1945. Med fellesprogrammet fikk dette samarbeidet et politisk uttrykk.  

I norske sinn er det skapt et fellesskap som ingen voldsmakt kunne oppløse. Det var ingen som spurte hvilket parti en tilhørte eller om en var fattig eller rik. Hver god nordmann møtte med sitt offer, sin formue og sitt liv, og det ble iskaldt omkring den vesle flokken som gikk erobrerne til hånde.  

Programmet hadde poster om hvordan det norske samfunnet skulle normaliseres inn i en ny tid. Det fantes en tverrpolitisk enighet om vesentlige deler av utviklingen av Etterkrigs-Norge, der gjenreisning av landet hadde første prioritet. Likevel preget venstresidens standpunkter fellesprogrammet, der blandingsøkonomiske teorier dominerte politikken.

Oppgaven for vårt næringsliv og all økonomisk virksomhet i landet er å skape arbeid for alle og øket produksjon, så en gjennom rettferdig fordeling av resultatene kan gi alle gode kår. 

 

  

Interaktiv oppsummeringsoppgave

 

Kilde: Berge Furre, vårt hundreår 1991

Relatert innhold