Fagstoff

Ergonomi

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

  • Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket.

To kokker på et kjøkken som arbeider. Foto.

Kvinnelig kokk bærer en stabel med gryter. Foto.Når en bærer tungt er det viktig å bruke riktig bæreteknikk. 
Arbeidstilsynet om ergonomi, helsekonsekvenser og Generelt om forebygging av muskel- og skjelettplager

 

En dame holder hånden sin på en vond nakke. Foto.Feil arbeidsteknikk kan føre til muskel- og skjelettplager. 


Arbeidsmiljølovens §4-6 – om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne  

Med ergonomi menes her samspillet mellom arbeidsmiljøet, teknologien og mennesket. God ergonomi forebygger mot sykdom og belastningsskader hos de ansatte.

Det er sunt å belaste kroppen og nødvendig å røre på seg.

Derimot er det et mål å redusere feilbelastninger og monotone, stadig gjentatte bevegelser. Tungt og ensformig arbeid er spesielt uheldig.

"Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er blant de viktigste årsakene til sykdom og fravær. Om lag halvparten av sykefraværet (iflg. Rikstrygdeverket) og store deler av uføretrygdingen skyldes muskel-/skjelettlidelser. Dette koster samfunnet over 25 milliarder kroner årlig (pr. 2000). I mange bransjer vil ansatte med muskel-/skjelettlidelser bli uføretrygdet, ofte etter perioder med langtidssykemeldinger. Både arbeidstakerne selv, arbeidsmiljøet og økonomien i virksomheten ville tjene mye på at disse medarbeiderne kunne fortsatt å være yrkesaktive".
Kilde: www.arbeidstilsynet.no 11/2008

Ergonomi i arbeidet

Ergonomi er mer enn variert og god kroppsbruk. I arbeidssammenheng er følgende forhold viktig: Hva slags arbeidsutstyr som brukes, arbeidsplassutforming, hvordan arbeidet utføres, tilgjengelighet av hjelpemidler, organisering av arbeidsoppgaver, syns-, støy- og klimaforhold samt arbeidsmiljøet.

Ergonomisk tenkning er å vurdere alle disse forholdene og se hvordan de påvirker arbeidsdagen. Arbeidsutførelse, maskiner og utstyr må tilpasses den enkelte arbeidstaker. Arbeidstakeren må på sin side tilpasse seg arbeidet.

Lær mer om ergonomi på fagsidene til kroppsøving:

Oppgaver