Fagstoff

Alkoholloven

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen:

  • For å selge, skjenke eller produsere alkohol må man ha en bevilling.
  • En bevilling betyr at man har fått en godkjenning fra kommunen.

To bartendere lager drinker og tar imot betaling. Foto.
Alkohollovens formål er å regulere innførsel og omsetning av alkoholholdige varer, for i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære.

Det er aldersgrenser også for dem som serverer alkohol.Det er aldersgrenser også for dem som serverer alkohol.   

Lenker

Alkoholloven: www.lovdata.no - alkoholloven  og

Veileder i salgs- og skjenkekontroll 

 

VinmonopolVinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl. 

SkjenkingSkjenking 

Kommunestyret kan inndra bevillingenKommunestyret kan inndra bevillingen.   

AlkoholproduksjonAlkoholproduksjon  

Gammel norsk reklame for øl. Foto.Gammel norsk reklame for øl. Det er ikke lenger lov til å reklamere for alkoholholdige varer. 

Lenke
Kampanje mot vennelanging: vennelanging.no 

 

Oppgave
Diskuter kjøp av alkohol til unge under aldersgrensen. Hvor utbredt mener klassen dette er?

Definisjon av alkoholholdig drikk

I alkoholloven er alkoholholdig drikk en fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol. Det er likevel slik at det er aldersgrense på drikker som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Med brennevin mener vi en drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller blandet med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin.

Loven gjelder ikke alkohol som selges, kjøpes, leveres ut eller sendes til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk, eller sprit til desinfeksjonsbruk.

Definisjon av salg og skjenking

Med salg mener vi overdragelse av alkoholholdig drikk til forbrukere for drikking utenfor salgsstedet.

Skjenking er salg for drikking på salgsstedet.

Bevillingsplikt

Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling.

Aldersgrense

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. 

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Kilde: Aftenposten 20.12. 2011 Kilde: Aftenposten 20.12. 2011  

Den som selger, leverer ut eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år. Den som selger, leverer ut eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år.

Dette gjelder likevel ikke servitører med kokke- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol, når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.

Bevillingsperioden

Kommunal bevilling (godkjenning) til å selge alkoholholdige drikker med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for fire år om gangen.

Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av perioden eller for en kortere tid dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Ved vurdering av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, blir det lagt vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen, og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven.

Tilvirkning av alkoholholdig drikk

Produksjon av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av departementet. Bevillingsplikten gjelder ikke tilvirkning til egen bruk av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.

Ulovlig kjøp

Det er forbudt å kjøpe alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer på vegne av noen som er under 20 år, eller annen alkoholholdig drikk til noen som er under 18 år.

Reklame for tilvirkningsmidler for alkoholholdig drikk

Det er ikke tillatt å annonsere eller stille ut apparater – eller deler og utstyr – som kan brukes til produksjon eller destillering av sprit, brennevin eller isopropanol.

Det er forbudt å oppfordre til ulovlig produksjon eller destillering av sprit, brennevin eller isopropanol eller å gi veiledning om dette.

Det er forbudt å reklamere for stoffer som er beregnet på tilsetning til alkoholholdig drikk. Det samme gjelder oppskrifter og apparater til å framstille slike drikker.

Reklame for alkoholholdig drikk

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.