Fagstoff

Overgang fra stigerør til riggsystemene

Publisert: 25.06.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Slammet kommer i retur ut av riseren i flow line outlet til slambehandlings-systemet.
  • Diverteren er i toppen av riseren  
  • Når diverteren aktiveres, stenger utløpet til flow line og åpner for linjene som går over bord.
  • Diverteren brukes ved gass eller oljeinstrømning i brønnen.

Oljerigg. Figur.Overflatesystem 

Stigerøret er koblet til riggens returslamsystem og avlederen under boredekk.

Slamretur i toppen av riseren (flow line)

I toppen av riseren, like under boredekk, ledes væsken som kommer fra brønnen gjennom et utløp i siden av det vertikale løpet (flow line-outlet). Utløpet har en helling på minimum 3 grader for å sikre at boreslam med borekaks fortsetter ut når strømningshastigheten i slammet går ned. Uten helningen kan kaks bli liggende i flow line og pakke seg til det blir en plugg som blokkerer utløpet.

Slammet ledes til slamretursystemet der det renses i flere faser. Deretter føres det til slamtanken (pit), der det sirkuleres tilbake til brønnen med slampumpene.

I flow line er det montert en gassdetektor og en strømningsmåler som viser på borers panel (drillers panel) hvor stor returstrømningen er, og om den er stabil. Dersom returstrømningen forbi måleren endrer seg uten at borer har endret på pumperaten eller andre betingelser, kan det tyde på at det er gass på vei opp sammen med returslammet (økende tendens), eller at vi mister slam (fallende tendens).

Diverter (avleder)

En diverter har i oppgave å lede olje- og gassforurenset slam over bord. Slik kan man unngå å få en farlig situasjon med gass/hydrokarboner på riggen.

Diverteren er plassert sammen med retur-utløpet (flow line) fra riseren tett oppunder boredekk. Dersom det oppdages gass i returslammet, kan utløpet til flow line isoleres ved hjelp av diverteren slik at returvæsken føres til avledersystemet.

 

P&ID av returlinjer fra brønn. Illustrasjon.Riser topp P&ID 

Avledning av gass over bord skal kun vare i kort tid, til andre tiltak er igangsatt. Dersom det strømmer mye gass over lengre tid i avledersystemet, er det stor fare for at det sandblåses hull i rørene. Det er fordi gassen ofte kommer sammen med sandpartikler fra formasjonen og fordi gassen normalt har høy hastighet ved utstrømning fra brønnen. Dersom det blir lekkasje i rørene og gassen kommer i kontakt med mennesker og maskiner om bord, kan det føre til skade på mennesker, antennelse og eksplosjon.

Rørene i avledersystemet skal ifølge NORSOK D-001 ha minimum 12’’ IDID (Inner Diameter). Diameter målt innvendig i et rør eller en sylinder (hull). for å redusere hastigheten på væskene som ledes bort. Utløpet fra avlederrørene skal stikke minst 4 meter utenfor riggen. Det er utløp fra avledersystemet på to sider av riggen slik at man kan velge den siden som ligger i le for vinden. Det hindrer at gass blåses tilbake på riggen.

Statustavle for diverter. Foto.Diverter statustavle 

Aktivere diverter

En bryter på kontrollpanelet i drillerbua aktiverer diverteren. Det er boreleder som vurderer situasjonen og avgjør om diverteren skal kobles inn på returstrømmen.

Systemet kan være hydraulisk eller pneumatisk operert. Det har akkumulatorflasker til reservetrykk som brukes dersom primærsystemet svikter. Når diverteren aktiveres, skal den være i stengt posisjon i løpet av 10 sekunder. Diverteren regnes som en del av sikkerhetssystemet om bord og skal funksjonstestes hver gang BOP landes på en brønn (etter kjøring av 20’’ surface casing).

Når diverteren skal stenge, lukkes et gummielement (formet som en smultring) rundt borerøret/arbeidsstrengen. Dette isolerer flow line-utløpet og returvæsken med gass ledes inn i avledersystemet og ut på siden av riggen. For å hindre at trykk blir fanget i systemet åpnes alltid ventilene til utløpet før tetningen rundt borerøret lukkes.

En diverter er ikke laget slik at den skal holde tett mot høyt trykk, den skal kun hindre gass fra å stige til flow line og boredekk. Tetningselementet (annular packing element) vil i en kort tid kunne holde mellom 500 psi (34 bar) og 1000 psi (69 bar) trykk.

 

Relatert innhold

Generelt