Fagstoff

Forslag til årsplan i KK3

Publisert: 03.09.2014, Oppdatert: 25.07.2017
Kalender

Dette er et forslag til årsplan. Titlene er klikkbare og vil føre deg direkte til tekstene og oppgavene. Vi gjør oppmerksom på at det er langt mer materiale å velge mellom. Kikk gjennom menyene for å finne alternativer.

Læreplanen for KK3 slår fast: "Hovedområdet dreier seg om hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle faktorer, som nasjonal kultur, gruppetilhørighet, etnisitet, kjønn og fag- og yrkesbakgrunn. Hovedområdet omfatter individualisering, gruppedannelse og globalisering. Sentralt i hovedområdet er underliggende kulturelle verdier i ulike former for kommunikasjon, og utfordringer i kommunikasjon mellom personer med ulik kulturbakgrunn. Allmenne kommunikasjonsteorier som semiotikk, pragmatikk og samtaleanalyse inngår i hovedområdet."

Om kommunikasjon sier læreplanen:"Hovedområdet dreier seg om kommunikasjonsprosesser i sosial samhandling i et bredt spekter av situasjoner, og hvordan de forholder seg til aktivitetstyper og sjangere. Videre dreier det seg om hvordan kommunikasjon skaper og opprettholder sosiale relasjoner preget av solidaritet og makt, nærhet og avstand. Ikke-verbal kommunikasjon knyttet til muntlig kommunikasjon og mediers rolle i kommunikasjon og samhandling inngår i hovedområdet."

Innenfor kompetansemålene i kommunikasjon blir det presisert at elevene skal samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det og gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller.

Uke

Tema/Tittel

 

Kommunikasjon og kultur - begreper

 
 33

Kommunikasjon og kultur – innledning 

Noen nyttige kommunikasjonsbegreper  

Opprette en blogg. Ved å bruke wordpress slipper man reklame. Bloggen brukes til å skrive innlegg og refleksjoner utover i skoleåret.
Blogger påvirker – oppgaver for kommunikasjon og kultur 

Nyheter knyttet til kommunikasjon og kultur. 1 - 2 elever presenterer hver uke en nyhet fra fagområdet vårt.

Eventuelt opprette Facebook-gruppe for klassen.

 

 

 


Det nasjonale og det globale

 

34

Det nasjonale og det globale 
Globalisering, et ord med mange meninger  
Teknologisk globalisering 

 

35

Økonomisk globalisering  
Se filmklipp
Outsourced - movie trailer 

Politisk globalisering 

Kulturell globalisering 

Globaliseringens kjennetegn  (gjør oppgave 1)

 

36

Globaliseringens mange ansikter  

Det flerkulturelle Norge

Innvandring er ikke noe nytt 

 

37

Norge som nasjon 

Grunnlovsjubileet 1814–2014: Ressurser på NDLA 

Etniske grupper og nasjonalstater 

Se filmen Veiviseren (Ofelas) 

Veiviseren – oppgaver for kommunikasjon og kultur

Samene – et urfolk i nord 

 

 

38

Norge – renhet, kreol eller hybrid? Mulighet for å gjøre fordypningsoppgave

Kulturell identitet og kulturforskjeller

Kulturell identitet

Kulturell identitet Hvordan blir vi den vi er? 

 

39/40

Beskrivende kulturell identitet  

Hva er norsk kultur?  

Dynamisk kulturell identitet  

 

41

 Høstferie

 
 

Dimensjoner i konstruksjonen av identitet

 

42

Utvikling av identitet – Erik H. Eriksons utviklingsmodell 

Dimensjoner i konstruksjonen av identitet 

Andre identitetsmarkører  

 

43

Å leve i ulike verdener  

Identifikasjon 

Splittet eller hel personlighet? Se klipp fra filmen "East is East"

 

44

Se Iram Haqs kortfilm og gjør oppgaver
Skylappjenta – en historie om identitet 

«Third Culture Kids»

Om føtter og røtter 

 

45

Religiøs identitet 

Oppgave Religiøs identitet Her finnes det referanser til filmene Innocence of Muslims og Life of Pi

Se Anja Breiens dokumentarfilm om den religiøse minoriteten i Irak

Jezidi

 

 Fordypningsoppgave om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

 

46

Arbeid med fordypningsoppgave

Læreplanmål: .."gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller"

Bruk fagstoff presentert i de foregående ukene som innfallsvinkel og se på:

Studiet av kommunikasjon og samhandling Ut fra denne artikkelen finnes det underartikler om problemstilling, drøfting, metode osv. Artiklene gir samlet en oversikt over vitenskapelige forskningsmetoder

Se også på Kildehenvisninger 

 

47

Arbeid med fordypningsoppgave og presentasjon


48

Arbeid med fordypningsoppgave og presentasjon

 

 

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn evt. også heldagsprøve med utgangspunkt i tidligere eksamensoppgaver


49

Bruk tidligere eksamensoppgaver (Utdanningsdirektoratet) basert på gjennomgått stoff (for eksempel eksamensoppgave for våren 2010)
Det er viktig å kunne skrive en drøftende oppgave og å bruke fagbegreper. Se Tips til skriftlig eksamen

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn
Flytteprosessen

 

50/51

Foreldre, barn og unge
Kollektivistiske kulturer - «Vi»-kulturer  

Ulike tilpasningsformer- assimilering, segregering og integrering  

Julebrev, julesanger og julehistorier 

 

 1

Makt og avmakt i en kommunikasjonssituasjon

 

  2

 

Språk er makt

Hersketeknikker 

Diskriminering 

Diskriminering i undervisning og i mediene 

 

  3

Rasisme 

Hvor kommer fordommer fra?  

Om fordommer i ungdomsfilmer og ungdomsprat Oppgaver: Hvor kommer fordommer fra?

 
 4

Holdninger, meninger og verdier 

Hvorfor er det vanskelig å endre overbevisninger? 

Knytt fagstoffet til filmen 12 Years a Slave 

 

  5

Kjønnsroller og kvinneundertrykkelse 

Se filmen og gjør oppgaver
Den grønne sykkelen – film og oppgaver

Fra husmorfilm til blogg 

Kjønn i mediene 

 

 

Ulike analysemodeller

 
 6

Ulike analysemodeller 

Prosessorienterte analysemodeller

Språk og mening

Produksjon av mening og semiotisk analyse    

 

  7

Konstruksjonistiske analysemodeller 

Hermeneutiske analysemodeller 

Forståelsessirkelen 

Forståelse i menneskelige møter  

 

 

 8

Analyse av kommunikasjon og samspill 

Lukket og åpen kommunikasjon 

Hør på samtaler og debatter. Lag rollespill og knytt til de ulike analysemodellene.

 

 9

 Vinterferie

 
 10

Diskurs og diskursanalyse. Se også på artikler om makt, hersketeknikker og sannhet. Bli kjent med diskursbegreper og se på retoriske begreper (eventuelt repeter fra KK1) Øv på diskurs- og retorisk analyse

 

11

ENTEN

På bakgrunn av gjennomgått stoff om diskurs og diskursanalyse og analysemodeller

 Muntlig analyse
"Elevene skal samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det"

Velg en eller flere av analysemodellene som er gjennomgått

ELLER

Heldagsprøve basert på eksamensoppgave vår 2014 (oppgave 2 om Styrk- melkekartong), eventuelt undervisningsopplegg der man ser på kulturelle verdier og analysemodeller i forhold til sammensatte tekster.

 

 

 

Språk og samtaleanalyse

 
 12

Språk og samtaleanalyse 

Velg artikler om språkets form, funksjon, kommunikasjonsstrategier, retorikk og  språkhandlinger

Repeter også artikler Ungdomsspråk

og Dialekter, sjargong, slang og lokalkunnskap 

 

 

 13

Fortsett med språk og samtaleanalyse.

Analyser autentiske kommunikasjonssituasjoner, for eksempel lydloggen til AMK da tyrkiske Døndu Tulum fikk hjertesvikt i 2010.


41

 Påske

 
 ENTEN

På bakgrunn av gjennomgått stoff om språk og samtaleanalyse kan man velge muntlig analyse her (dersom man ikke la det til diskurs og diskursanalyse i uke 11)

 "Elevene skal samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det" Velg en eller flere av analysemodellene som er gjennomgått

ELLER

Eventuelt Heldagsprøve basert på eksamensoppgave for våren 2009 (Språkutvikling i det nye Norge)

ELLER

Eventuelt Heldagsprøve eller undervisningsopplegg basert på eksamensoppgaven for  våren 2014 om mat og identitet (oppgave 1)

Engelskspråklig bakgrunnsstoff om dette temaet finnes  her Food . Her kan man lese romanutdrag fra Elizabeth Gilbert "Eat, Pray and Love" og eventuelt se filmen.


 16

Medier - muligheter og begrensninger

Det er mange artikler å velge fra. Disse bør inngå i utvalget

Medier: Muligheter og begrensinger 
 
De nye mediene – muligheter og begrensninger 

Pressens ytringsfrihet 

Journalisten som ikke ville ha et jeg (om intervju av Mats Gilbert)

 

 

17

Som i uke 16. Øve på ulike analysemodeller i forhold til medier. Oppsummering av nyheter elever har presentert innenfor kommunikasjon og kultur gjennom skoleåret

Forslag til film: "The Social Network", "Tusen ganger godnatt", "En helt vanlig dag på jobben" eller dokumentar om "News of the World"-skandalen.

 

   
 18

Eksamenstrening og repetisjon

Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen?
Heldagsprøve/eksamenstrening basert på gjennomgått stoff om medier - muligheter og begrensninger. For eksempel eksamensoppgaven Våren 2013 "Fra Torg til Twitter".
 19Eksamenstrening og repetisjon
Se på tidligere eksamensoppgaver

 20

Trening til praktisk muntlig eksamen

Man kan for eksempel tilpasse eksamensoppgaven Våren 2012 til en muntlig praktisk prøve

 

 21

Trening til praktisk muntlig eksamen

 

 21

Avslutning


 22  
 23