Fagstoff

Transport gjennom cellemembranen

Publisert: 26.05.2014, Oppdatert: 02.08.2017
Eukaryot celle – transport gjennom cellemembranen

Miljøet i en levende celle er i stadig endring, men cella må opprettholde en viss balanse for å overleve. Den må ta inn vann, næringsstoffer og oksygen, samtidig som avfall, overflødig vann og produkter som skal brukes andre steder, må sendes ut. All transport inn og ut av cella, blir kontrollert av cellemembranen.

Tegning av forstørret fosfolipidlag. Illustrasjon.Cellemembran med dobbelt lag av fosfolipider. 

Molekylstruktur av fosfolipid. Illustrasjon.Fosfolipider har en hydrofob og en hydrofil ende. 

Konsentrasjonsgradient. Illustrasjon.Transport med og mot konsentrasjonsgradienten.

Cellemembranen

Cellemembranen er bygd opp av et dobbelt lag med fosfolipider. Fosfolipidene vender den fettløselige enden (fettsyrene) mot sentrum av membranen og den vannløselige enden (glyserol og fosfat) mot yttersiden av membranen.

Det gir membranen et hydrofobt indre som lar fettløselige stoffer passere, men hindrer vannløselige (polare) stoffer i å komme gjennom. Membranens hydrofile overflate vender mot det vandige miljøet i og utenfor cella.

Proteiner i cellemembranen danner transportkanaler og bærerproteiner som kan frakte vannløselige stoffer gjennom.
Tegnet cellemembran med strukturer på overflaten. Illustrasjon.Cellemembran med transportproteiner og reseptorer. Siden cellemembranen slipper gjennom noen stoffer og stopper andre, sier vi at den er selektiv permeabel eller semipermeabel. Det betyr at den er halvgjennomtrengelig.
Les mer om cellemembranen

Konsentrasjonsgradient

Uten ytre påvirkning eller bruk av energi, vil alle stoffer i gass og væsker bevege seg fra høyere til lavere konsentrasjon av stoffet. En forskjell i konsentrasjonen kalles en gradient.

Passiv transport – uten bruk av energi

  • Bevegelse MED gradienten går fra høyere konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon av stoffet.
  • Transport MED gradienten skjer ved diffusjon, krever ikke bruk av energi og blir kalt passiv transport.

Aktiv transport – med bruk av energi

  • Bevegelse MOT gradienten går fra lavere til dit det er høyere konsentrasjon av stoffet.
  • Transport MOT gradienten krever at cella bruker energi og blir kalt aktiv transport.
  • Transport av en del ladde partikler og større molekyler krever også bruk av energi og kalles derfor aktiv transport.

Egenbevegelse

Alle atomer, molekyler og ioner er i konstant bevegelse. Bevegelsene er tilfeldige, går i alle retninger og avspeiler temperaturen – jo høyere temperatur, dess raskere bevegelser. Bevegelseshastigheten er også påvirket av partiklenes masse – jo mindre masse, dess raskere bevegelser. Denne egenbevegelsen er årsaken til at stoff brer seg, som når lukten av løk "fyller" et rom.

Klikk på modellen for å tilføre en dråpe med fargestoff og følg bevegelsene til ett molekyl.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig