Fagstoff

Er Norge hemmelig medlem av EU?

Publisert: 21.05.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
EU-flagget foran medlemslandenes nasjonalflagg i Brüssel

Etter folkeavstemningen i 1994 ble EØS-avtalen svært viktig for Norge. Den fungerer som et alternativ til EU-medlemskap, og sørger for at norsk næringsliv fortsatt har adgang til det europeiske markedet.

 

Som en oppfølging av medlemskapsavtalen i EØS inngikk Norge i 1994 en avtale med Island om å opprette en domstol, EFTA-domstolen, og et overvåkingsorgan, ESA. Disse organene skal overvåke at konkurransereglene mellom EU og EFTA-landene blir overholdt.

En slik ordning innebar at Norge måtte overføre suverenitet både til EFTA-domstolen og til ESA. Norge må altså akseptere at en overnasjonal myndighet kontrollerer at vi håndhever EUs konkurranseregler riktig. Det ble dermed nødvendig å endre Grunnlovens § 93 om suverenitet, slik man ønsket allerede i 1961. En slik endring ble vedtatt av det norske Stortinget i 1992.

Norge har fortsatt en suveren rolle i forholdet til EU. Det betyr at EU i prinsippet ikke kan bestemme hvilke lover og regler som skal gjelde i Norge. Gjennom EØS-avtalen vil imidlertid EUs regler, på de områdene som avtalen dekker, også bli en del av det norske lovverket.

Nye regler og lover fra EU må alltid behandles av Stortingets EØS-komité før de kan innføres i Norge. Hvis EØS-komiteen ikke er enstemmig enig i de nye reglene, går Norge imot. Det får i så fall konsekvenser for resten av EFTA. Det er nemlig et krav at alle EFTA-land som deltar i EØS-samarbeidet, skal være enige før en ny lov eller regel kan innføres i forbundet. Dette prinsippet kalles reservasjonsretten.

Dersom EØS-komiteen ikke godtar et EU-vedtak, kan EU velge å ta hele det aktuelle området ut av avtalen. Frykten for at det skal skje, og dermed føre til uoverskuelige virkninger, har gjort at Norge ennå ikke har gjort bruk av reservasjonsretten i avtalen. Det har ført til at både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemskap kritiserer EØS-avtalen. Tilhengerne mener at vi tilpasser oss EU uten å ha den innflytelsen på EUs beslutninger som et medlemskap ville ha gitt oss. Kritikerne hevder at EØS-avtalen i praksis har overført suverenitet til EU, og at Norge er for lydig.