Oppgave

Økonomisk kollaborasjon

Publisert: 29.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

logo leverandører   

 

Begreper

Kollaborasjon betyr samarbeid eller samvirke.

 

Når en fiendtlig hær tar kontroll over en annen stat eller et landområde, kalles det militær okkupasjon. Ifølge folkeretten skal en okkupant respektere landets lover. Befolkningen på sin side har en viss plikt til lydighet overfor okkupanten. (Kilde: Store norske leksikon)

 

Digitale verktøy

mindomo  

Mindomo er et digitalt verktøy som du kan bruke til å lage tankekart.

 

Priskalkulator 

 

 

Historiske kilder

 

Kilde til oppgave 1

Fem fotografier av byggingen av Kjevik flyplass.

 

Anleggsvirksomhet på Kjevik flyplassHistorisk bilde Kjevik 1. Du kan klikke på bildene for å se dem i større versjon.

 

anleggsvirksomhet på Kjevik flyplassHistorisk bilde Kjevik 2 

anleggsvirksomhet på Kjevik flyplassHistorisk bilde Kjevik 3 

anleggsvirksomhet på Kjevik flyplassHistorisk bilde Kjevik 4 

Det siste bildet fra Kjevik finner du i hovedspalten.

 

Kilde til oppgave 3

Fire rapporter og et rundskriv om anleggsvirksomhet 

 

Kilde til oppgave 4

Sak mot firmaeier (Kristiansand byrett, Domprotokoll straffesaker 9 (1944–1947), fol. 386a-387b)   

 

anleggsvirksomhet Kjevik flyplass Kjevik flyplass var en av mange anleggsvirksomheter der nordmenn utførte oppdrag for den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Byggebransjen under press

Alle som bodde i Norge under okkupasjonen, måtte på en eller annen måte forholde seg til okkupasjonsstyret. Bare helt unntaksvis kan en tenke seg at null samarbeid var mulig. Men hvor gikk grensene for hva som var akseptabelt og ikke?

Byggebransjen befant seg i en kryssild mellom ulike gruppers interesser, behov, forventninger, press og krav. Firmaer som ikke ønsket å samarbeide med tyskerne overhodet, måtte legge ned.

Rettsoppgjøret etter frigjøringen resulterte i en del dommer for økonomisk landssvik, men mange reagerte på det høye antallet frifinnelser og på at mange av de som faktisk ble dømt, bare fikk en symbolsk straff.

 

Bakgrunnsoppgaver

 

Oppgave 1

Bruk Internett eller et krigsleksikon til å finne ut:

 1. Hva var OT?
 2. Hva betyr begrepet «Brakkebaron»?

 

Oppgave 2

Lag et tankekart som viser

 • betydningen av «tyskerarbeid»
 • grunner til «tyskerarbeid»
 • konsekvenser av «tyskerarbeid»

 

Kildeoppgaver

 

Oppgave 1

Bruk den historiske kilden Fem fotografier av byggingen av Kjevik flyplass.

 1. Beskriv nøyaktig hva du ser på hvert av fotografiene (uten å gjette).
 2. Hva mener du skjer på disse fotografiene?
 3. Når omtrent kan bildene være tatt?
 4. Poserer personene på bildene, eller er det ikke-poserte bilder?
 5. Hva vet du allerede om hendelser som kan knyttes til de fire bildene?
 6. Hvilke andre kilder kan du bruke for å kontrollere svarene dine på spørsmålene a, b og c?
 7. Hvilke spørsmål har disse bildene reist som du gjerne vil ha svar på?

 

Oppgave 2

Diskuter i klassen:

 • Er et fotografi en objektiv avbildning av virkeligheten?
 • Kan vi stole på fotografiet som historisk kilde?

 

Oppgave 3

Bruk Fire rapporter og et rundskriv om anleggsvirksomhet som kilde.

 1. Hva handler disse tre dokumentene om?
 2. Hvem henvender de seg til?
 3. Hvorfor er de blitt til?
 4. Hvem har fylt dem ut?
 5. Når er de fra?
 6. Kan disse kildene, i tillegg til å gi opplysninger om opphavssituasjonen, brukes til å si noe om selve anleggsvirksomheten på Kjevik flyplass?

 

Oppgave 4

Studer den historiske kilden Sak mot firmaeier (seks sider).

 1. Hva het de to firmaene som tiltalte drev under krigen?
 2. Hva slags type arbeider var det firmaene utførte, og for hvem?
 3. Omtrent hvor mye var det de to firmaene omsatte for til sammen? Bruk Norges Banks priskalkulator for å finne ut hvor mye dette svarer til i dagens pengeverdi.
 4. Retten skulle ta stilling til hvorvidt firmaet hadde hatt et «utilbørlig» forhold til tyskerne under krigen. Hva innebar det?
 5. Hvilke kriterier later til å ha vært utslagsgivende for vurdering av skyldspørsmålet i denne økonomiske landssvikssaken?
 6. Hvilke refleksjoner gjør du deg om dette? Syns du dommen var rettferdig?
 7. Diskuter mulige årsaker til at mange lignende saker faktisk ble henlagt.