Fagstoff

Sammendrag – kroppens forsvar

Publisert: 21.04.2014, Oppdatert: 03.10.2017
Forsvar mot infeksjoner

Infeksjonsforsvaret har to hoveddeler:
• Immunforsvaret – det spesifikke forsvaret
• Det medfødte infeksjonsforsvaret – det uspesifikke forsvaret

Tegning av lymfocytter som registrerer og presenterer antigen.B-lymfocytt presenterer antigen fra virus for T-hjelperceller. Etter binding vil T-hjelpercella stimulere deling av B-lymfocytten. 

Tegneserie av tre trinn når celle presenterer antigen for T-drepercelle.Virusinfisert celle presenterer antigen på overflaten. T-drepercella (også kalt T-angrepscelle) identifiserer MHC-1 med antigen og dreper cella. 

Tegneserie av fagocytt som sluker bakterier og presenterer antigen på overflaten.Fagocytose og presentasjon av antistoff. 

Graf som viser effekten av immunitet.Hvis vi er vaksinert eller har blitt smittet tidligere, vil hukommelsescellene sørge for så rask respons andre gang vi blir smittet av samme sykdom, at vi ikke rekker å bli syke. Det er immunitet. 

Plansje med oppsummerende stikkord for medfødt forsvar.Medfødt uspesifikt forsvar. 

Firedelt bilde som viser stadier i frigjøringen av virus gjennom cellemembranen.HIV-virus frigjøres fra en T-lymfocytt etter å ha formert seg der. 

Spill om å bekjempe sykdommer.Spill – bekjemp sykdommer.

Immunrespons

Når kroppen angripes av mikroorganismer, kalles det for en infeksjon. Immunforsvaret angriper mikroorganismene med en immunrespons. Immunresponsen kan føre til aktivering av mange typer hvite blodceller, og disse cellene kan styres mot infeksjonsstedet med kjemotaksiTaksier er retningsbestemte forflytninger forårsaket av ytre stimuli. Når slike bevegelser er forårsaket av kjemiske stoffer, kalles de kjemotaksier..

Celletyper som hører til immunforsvaret

  • B-celler (B-lymfocytter) har antistoffer på overflaten. Når de blir aktivert, utvikler de seg til plasmaceller som slipper ut store mengder antistoffer i blodet.
  • T-celler (T-lymfocytter) kontrollerer aktiviteten i immunforsvaret. T-hjelpeceller er svært viktige i denne kontrollen og kan aktivere B-celler og andre T-celler. Cytotoksiske T-celler (T-dreperceller) dreper celler som er infisert av virus eller som har en feilfunksjon, mens T-regulatorer hindrer allergi og autoimmunitet.
  • Makrofager og granulocytter "spiser" mikroorganismer som finnes i kroppen og presenterer deler av mikroorganismene på utsiden. Det er denne typen antigenpresentasjon er nødvendig for å aktivere B-celler og T-celler.

Antistoff

Antistoffer binder seg til antigener.Antistoff kan feste seg på overflaten til mikroorganismer. Dette får dem til å klumpe seg (agglutinere) og hjelper cellene i immunapparatet til å angripe. Antistoffer kan også brukes i kjemiske tester for å påvise sykdommer.

T-celler avslører infiserte celler

Antistoffene kan ikke få tak i virus eller bakterier som har kommet seg innenfor en cellemembran (inni en celle). T-cellene kan likevel oppdage og drepe infiserte kroppsceller fordi disse presenterer biter av inntrengeren på sin overflate ved hjelp av MHC.

Immunitet

Når immunapparatet har angrepet en mikroorganisme, vil det dannes hukommelsesceller av T-celler og B-celler. Disse gjør at vi blir immune mot sykdommen.

Vi kan også bli immune gjennom vaksinering, det vil si at kroppen får tilført døde eller svekkede mikroorganismer som ikke kan gjøre oss syke, men som likevel gjør oss immune.

Allergi

Dersom immunsystemet angriper ufarlige stoffer, kalles det allergi. Typiske allergier er mot pollen, nøtter eller nikkel. En allergisk reaksjon gir omtrent de samme symptomene som en infeksjon, slik som rennende nese, utslett, kløe, brekninger eller diare.

Video om allergier

Det medfødte infeksjonsforsvaret

Det medfødte infeksjonsforsvaret består av kjemiske, biologiske og fysiske barrierer og komplementsystemet. Lysozym og magesyre er eksempler på kjemisk barrierer.

Fagocytterende celler (eteceller), slik som makrofager, nøytrofile granulocytter og dendrittiske celler er biologisk barrierer. En annen type biologisk barriere er den naturlige bakteriefloraen. Hud og slimhinner er fysiske barrierer.

KomplementsystemetKomplementsystemet – celledød.Komplementsystemet er et system av mange proteiner som sammen med antistoffer og fagocytter bidrar i prosessen med å fjerne sykdomsframkallende organismer. Proteinene i komplementsystemet aktiveres i en bestemt rekkefølge, blant annet av visse antigen–antistoff-reaksjoner. Komplementsystemet forsterker mange immunreaksjoner og blir nøye kontrollert av en rekke proteiner. Hvis komplementsystemet blir aktivert på overflaten av celler, for eksempel bakterier eller røde blodceller, ødelegges cellemembranen på dette stedet, og cella dør. er også en del av det medfødte infeksjonsforsvaret og virker ved at det fester seg på overflaten til mikroorganismer og punkterer cellene.

Unngår immunsystemet

Det finnes mikroorganismer som har spesialisert seg på å unngå immunforsvaret. Eksempler er Leprabasillen som lever inne i cellene og forårsaker spedalskhet, og HIV-viruset som angriper T-hjelpercellene slik at immunforsvaret slutter å virke.

Sykdommer som ikke skyldes infeksjoner

Røntgenbilde av hender med betennelse i leddene.Røntgenbilde av hender med leddgikt.Det er mange sykdommer som har andre årsaker enn infeksjoner.

Det gjelder for eksempel de autoimmune sykdommene diabetes, psoriasis og revmatisme.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig