Oppgave: Repetisjon

Njeevetje-ietnie jïh Rovhtege

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vaestedh laavenjasside.


1. laavenjasse

Guktie buerievoete jïh vestievoete soptsesisnie vuesiehtieh?

 

2. laavenjasse

Gååvnese moralem dennie soptsesisnie? Buerkesth.