Oppgave: Repetisjon

Njeevetje-ietnie jïh Rovhtege

Orange bær.  

Vaestedh laavenjasside.


1. laavenjasse

Guktie buerievoete jïh vestievoete soptsesisnie vuesiehtieh?

 

2. laavenjasse

Gååvnese moralem dennie soptsesisnie? Buerkesth.