Oppgave: Repetisjon

Brorke

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Brorke skåajjesne. Guvvie.   

Daelie datne brorken bïjre lohkeme. Maam måjhtah? Vaestedh laavenjasside.

 

1. laavenjasse

Man åvteste Jupmele brorkem unniedi?

 

2. laavenjasse

Maam bovtse åadtjoeji?

 

3. laavenjasse

Maam tjaalege sæjhta mijjese soptsestidh?

 

4. laavenjasse

Magkere soptsese daate? Buerkesth man åvteste jïh tjaelieh magkerh væhtah gaavneme.