Oppgave: Repetisjon

Nahkoergöörnje jaememe

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Laavenjassh tjaalegasse "Nahkoergöörnen jaememe".

1. laavenjasse

Man åvteste idtji Nahkoegöörnje provhkh Jupmielasse rohkelidh?

 

2. laavenjasse

Guktie vuelien nomme?

 

3.laavenjasse

Guktie gåaradi goh Nahkoergöörnje edtji jaemedh jïh idtji sïjhth jupmielasse rohkelidh?

 

4. laavenjasse

Saemien vaajese? Buerkesth.

 
Relatert innhold

Aktuelt stoff