Oppgave: Repetisjon

Nahkoergöörnjen giebnie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Giebnie dållesne. Guvvie.  Laavenjassh tjaalegasse "Nahkoergöörnjen giebnie".

Lohkh tjaalegem jïh vaestedh gyhtjelasside.

1. laavenjasse

Gie dïhte Nahkoergöörnje?

 

2. laavenjasse

Gusnie årroeminie?

 

3. laavenjasse

Mannasinie Nahkoergöörnje sïjhti orre giebniem utnedh?

 

4. laavenjasse

Guktie buektiehti giebniem gåatan saehtedh?

 

5. laavenjasse

Maam dle Nahkoergöörnie giebnine darjoeji gosse edtji jaemedh?

 

6. laavenjasse

Datne govleme/lohkeme jeatjah nåejtiej bïjre? Tjaelieh.

 

7. laavenjasse

Lohkh tjaalegem jïh bihkedh jïjtjedh baakoejgujmie vaajesen sisvegem.

 
Relatert innhold

Aktuelt stoff