Oppgave: Repetisjon

Saajve-jaevresne gööleminie

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Darjoeh laavenjasside.

 

1. laavnjasse

Magkere tekste daate? Buerkesth man åvteste jïh tjaelieh magkerh væhtah gaavneme.

 

2. laavenjasse

Maam soptsese sæjhta mijjese soptsestidh? Buerkesth.

 

3. laavenjasse

 

Maam maehtebe lïeredh?