Oppgave: Repetisjon

Saajve-jaevresne gööleminie

Iehkeden Buvriejaevresne  

Darjoeh laavenjasside.

 

1. laavnjasse

Magkere tekste daate? Buerkesth man åvteste jïh tjaelieh magkerh væhtah gaavneme.

 

2. laavenjasse

Maam soptsese sæjhta mijjese soptsestidh? Buerkesth.

 

3. laavenjasse

 

Maam maehtebe lïeredh?

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for