Oppgave: Yrkessituasjon

Tverrfaglig heldagsprøve - Coffee House AS

Publisert: 17.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kaffemaskin på kontoret

Denne tverrfaglige heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Bilde av rørepinner.Rørepinner...

 

Bilde av et pappkrus med kaffe.... og pappkrus er typiske produkter for en bedrift som importerer og videreselger kafferelaterte produkter.

Situasjonsbeskrivelse

Coffee House AS er et selskap som driver med import og videresalg av kaffemaskiner og kafferelaterte produkter. Bedriften selger både til forbrukere og til andre butikker som selger videre.

Coffee House AS har sikret seg enerett på å importere et nytt kaffemaskinmerke som har gjort stor suksess i USA.

De ønsker nå å forsyne det norske markedet med dette nye produktet.

Fra resultatkontoen fra 2011 finner vi disse tallene:Tabell som viser tenkte tall fra resultatkontoen fra 2011 for Coffee House AS.

Bedriften har fått en avtale med en leverandør med følgende betingelser:

Innkjøpspris per stk.: 1290 kroner
Fraktkostnader: 1000 kroner per palle (20 stk. på en palle)
Toll: 149 kroner per stk.

Kaffemaskiner finnes det mange av på det norske markedet, så Coffee House AS ønsker å legge en god markedsstrategi for å oppnå sine markedsmål på kort og lang sikt.

Coffee House AS har den siste tida slitt med for liten bemanning, og regner med at de vil trenge noen flere medarbeidere nå som de satser på å utvide driften.

Der dere mener dere mangler informasjon, må dere lage deres egne forutsetninger.

Oppgave

  • Lag og presenter en markedsplan som forteller hvordan du vil gå fram for å selge dette produktet.
  • Beregn en pris på maskinen ut fra de tallene som foreligger, og ut fra hvordan du har tenkt å selge produktet.
  • Lag en ansettelsesprosedyre der du tar med alt som skal til for å få de riktige medarbeiderne.
  • Utarbeid sikkerhetsrutiner for å redusere svinn i virksomheten, og for å hindre uautorisert tilgang til IKT-systemene.

Vurdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Definere sentrale begreper innenfor konkurransemidler.

Forklare virkemidler brukt i en konkret bedrift.

Diskutere fordeler og ulemper ved ulike virkemidler knyttet til konkrete produkter/bedrifter.

Gjengi elementene i en markedsplan.

Lage en markedsplan for en konkret bedrift.

 

Presentere en markedsplan for en konkret bedrift eller målgruppe.

Begrunne valg ved utarbeidelse og presentasjon av markedsplan.

Definere trendbegreper.

 

Beskrive videreutvikling av produkter.

Gjøre rede for utviklingstendenser og aktuelle trender i samfunnet.

 

Tilpasse produktene og tjenesteleveransen til nye trender.

Vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranse etter dem.

Kjenne til relevant regelverk.

 

Beskrive sikring av elektroniske dokumenter.

Sikre lokaler, dokumenter og opplysninger.

 

Foreslå tiltak som hindrer uautorisert tilgang til lokaler, dokumenter og opplysninger.

Vurdere foreslåtte tiltak som hindrer uautorisert tilgang gjennom interne og eksterne kanaler.

Beskrive trusselbildet i en selvvalgt bedrift.

 

Beskrive risikoreduserende utstyr.

Gjøre rede for svakheter i sikkerheten i en selvvalgt bedrift.

Vurdere sammenhengen mellom trussel og tiltak i en selvvalgt bedrift.

Beskrive ulike prissettingsmetoder som bidrags- og selvkostmetoden, samt påslagsmetoden i varehandels- og servicebedrifter og håndverksbedrifter.

 

Kjenne til grunnleggende pristeori.

Utføre prisberegninger og pristilbud på grunnlag av bidrags- og selvkostmetoden samt påslagsmetoden.

 

Beregne pris på bakgrunn av endringer i kostnader, rabattordninger, prisdifferensiering osv.

 

Utføre beregninger ut fra følsomhets- og dekningspunktanalyser.

Analysere og begrunne elementene i en priskalkyle.

 

Vurdere konsekvenser som følge av endringer i pris, kostnader, mengde osv.

Beskrive ansettelses-prosedyren.

 

Beskrive prinsipper for personalutvikling.

Gjennomføre ansettelses-prosessen.

 

Gjøre rede for personal-utviklingen i bedriften.

Vurdere og begrunne tiltak for å videreutvikle personalet i bedriften.