Oppgave

Språk og identitet

Publisert: 24.02.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Oppgave 1

Begrepet identitet

Tankekart over forhold som er med på å skape identiteten vår  

Les fagteksten "Språk og identitet", og bruk tankekartet ovenfor. (Klikk på kartet for større bilde.)

 

 1. Psykologer er en yrkesgruppe som er opptatt av menneskers atferd og mentale (indre) prosesser. Hvordan definerer psykologene begrepet identitet?
 2. Sosiologer forsker på forholdet mellom det enkelte mennesket og samfunnet. Hva legger sosiologene vekt på når de snakker om identitet?
 3. Hvilke forhold er med på å forme identiteten vår? Forklar med utgangspunkt i tankekartet ovenfor. Trenger du litt mer bakgrunnskunnskap, kan du starte med å lese ei side om temaet på NDLA samfunnsfag: Identitet

   

Oppgave 2

Språk og identitet

 
 

 Se videoklippet og jobb deretter med spørsmåla.

 

 1. Språket er en identitetsmarkør. Forklar med egne ord hva dette betyr.
 2. Hva kan språket vårt fortelle om oss, ifølge språkforsker Margareth Sandvik?
 3. Ungdom bruker ofte slang
  • Hva er slang?
  • Hva er hensikten med å bruke slanguttrykk i stedet for "normalspråk"?
  • Nevn fem eksempler på slanguttrykk og forklar hva de betyr.
 4. En person med gode språkferdigheter klarer å avpasse språkbruken etter situasjon og mottaker. Gi tre konkrete eksempler på situasjoner i yrkeslivet der fagpersonen må ta hensyn til hvem han eller hun snakker til.

 

 

Oppgave 3

Fire viktige fagbegreper

Les siste del av fagstoffet på sida "Språk og identitet".

 

 1. Forklar disse fire begrepa: dialekt, sosiolekt, etnolekt, multietnolekt.
 2. På Tynset og Røros snakker "sosser" og "rånere" to forskjellige sosiolekter. Hva ønsker de å markere gjennom språket sitt, ifølge forsker Unn Røyneland?
 3. Fins det ulike sosiolekter der du bor? Hva kjennetenger i så fall gruppene som snakker disse sosiolektene?

 

Relatert innhold

Generelt