Fagstoff

Budsjettkontroll

Publisert: 17.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Nordlys på Kvaløya ved Tromsø

Et budsjett er av liten verdi hvis det ikke brukes aktivt gjennom året. For hver måned som går, skal vi sammenlikne budsjettet med regnskapet. Månedsregnskapet vil normalt være ferdig 10–15 dager inn i ny måned, og vi kan utføre en budsjettkontroll eller en avviksanalyse.

Tastatur på kalkulator.   

Oppgave 1 

Fordelene med å starte med budsjettkontrollen så fort som mulig på nyåret, er mange. Hvis en aktivitet som gir inntekter, viser seg å være svak, kan vi raskt sette inn tiltak for å forbedre inntektene.

På samme måten kan det vise seg at noen av kostnadene har økt utover det som er budsjettert. Da må vi stramme inn på forbruket.

Det kan også vise seg at vi har gjort reine feil med tallmaterialet eller med regnearket vi har brukt, og feilen må rettes opp. Dette kan få konsekvenser for det totale bildet, og en slik situasjon kan vise seg å være krevende for bedriften.

Tabell 1 budsjettkontroll  

Tabell 2 budsjettkontroll  

Tabell 3 budsjettkontroll  

Grønt nordlys. Foto.    

Oppgave 2  

Kommentar til avviksanalysen

Generelt har det vært et godt år for bedriften. Været har vært godt, og antall turister til området har vært tilfredsstillende. Inntektene har derfor vært over budsjett for hver av aktivitetene bortsett fra for salg av effekter. Totalt var inntektene 390 000 kroner over budsjett eller 5,7 prosent. (Legg merke til at vi regner avviket i prosent av budsjettet.)

Det er litt typisk at en ofte ikke har samme kontroll over kostnadene i en situasjon hvor aktivitetene øker. De variable kostnadene økte mer enn inntektene, nemlig med 11 prosent. Bruttofortjenesten i prosent sank derfor med 3,6 prosent i forhold til budsjettet.

En nærmere analyse viser at kostnadssvikten var mest knyttet til Nordlyssafari. Dette skyldtes at ekteparet som driver foretaket, ikke bidro i like stor grad som sjåfører for snøscooterne. Den økte aktiviteten krevde at de måtte gjøre en større innsats knyttet til overnatting, beverting og kontorarbeid. Kostnadene for leie av sjåfører økte relativt sett mye. Men ettersom bruttofortjenesten samlet økte med 142 000 kr, måtte de se seg fornøyde.

De faste kostnadene økte også en del i forhold til budsjett. Den totale økningen var på 125 000 kr, eller 2,9 prosent. Overskuddet etter skatt ble på 213 000 kr mot 200 000 kr i budsjettet.

Ekteparet så seg fornøyde med dette, selv om de innser at en strammere styring sannsynligvis kunne gitt dem et dobbelt så stort overskudd. De bestemte seg for å foreta en dypere analyse av driften.